News

9 mars, 2016

Februari månads produktion 59,7 GWh

2016-03-09 15:00

Svagare vindar än normalt under februari månad resulterade i en elproduktion om 59,7 GWh (69,5 GWh), vilket är 9,8 GWh under budget.

Månadens produktion fördelade sig på 31,7 GWh Egen (40,1 GWh) och 28,1 GWh samägd (29,4 GWh) vindkraft.

Halmstad den 9 mars 2016

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2016 kl. 15.00.


8 mars, 2016

Year-end-report 2015

Claesson & Anderzén AB, the Group, has today published its annual report for 2015. See www.claessonanderzen.com, where the report can be downloaded.

The net turnover amounted in total to SEK 2,236 million (1,711) with rental income increasing to SEK 590 million (556).

The net turnover of the agricultural business amounted to SEK 403 million (228), an increase mainly attributable to reduced stock between the years.
The occupancy rate for the property portfolio at year-end was 91 per cent (93), including acquisitions of real estate with substantial vacancies during the year. This indicates potential for increasing the Group’s total rental income.
The operating surplus from real estate management increased to SEK 359 million (339).
Sales of properties as well as profit/loss recognition of real estate development projects contributed strongly to the result for the year. The result from these operations amounted in total to SEK 446 million (208).

The result of the agricultural business was SEK 148 million (48) in spite of the continued turbulence in Ukraine throughout the year, resulting in sharp devaluations of the local currency.
The Group’s holdings in Catella AB, corresponding to 49.9% of the capital, have been a major contributor to the result for the year. The Group’s share of Catella AB’s result amounted to SEK 121 million (105).
The result after financial income and expenses increased to SEK 787 million (461).
Equity ratio amounts to 38.8% (32.1). For the second year, in accordance with new K3 accounting regulations, the Group will be reporting market value of property and derivatives. The value is presented only in notes, and amounted on the real estate balance sheet date to SEK 8.6 billion (8.0) and, for derivatives, to minus SEK 0.28 billion (minus 0.35). Taking these values into account, the Group’s adjusted solidity amounts to 59% (51).

The Group is not presenting any forecasts for future periods.
“The result for 2015 exceeds our forecasts. Most of the Group’s portfolio companies have improved their business. Not least, it is extremely satisfactory to say both that the Group’s agricultural company in Ukraine, BZK Grain Alliance AB, reports a strong result in spite of an exceptional situation in the country, and that Catella AB continues to demonstrate vigorous growth as well as good profitability. This, together with the very robust result of our real estate company, CA Fastigheter AB, has contributed to a historically good result for the Group,” says Johan Damne, CEO of  Claesson & Anderzén AB.

 


29 februari, 2016

Arise avyttrar vindkraftprojektet Solberg om 75 MW till Fortum

Arise avyttrar vindkraftprojektet Solberg om 75 MW till Fortum
Arise AB (publ) (“Arise”) har ingått avtal med Fortum Generation AB (”Fortum”) om avyttring av det byggklara projektet Solberg 75 MW (”Projektet”). I tillägg kommer Arise att leverera byggprojektledningstjänster till Projektet. Byggstart är villkorat slutligt investeringsbeslut av Fortum.
Arise förvärvade ursprungligen Projektet från Ownpower Projects AB (”OPP”) under 2011. Projektet har därefter utvecklats i partnerskap med OPP genom ett vinstdelningsavtal. Köpeskillingen för Projektet kommer därför att delas mellan Arise och OPP. Arise andel av vinsten förväntas kunna uppgå till maximalt 30 MSEK och beror delvis på hur byggnationen av Projektet faller ut. Därtill får Arise ersättning för nedlagda kostnader i samband med att transaktionen genomförs uppgående till ca 33 MSEK. Transaktionen genomförs idag. EY har agerat finansiell rådgivare till Arise.
“Vi är mycket glada över att samarbeta med Fortum i detta projekt och ser fram emot att genomföra projektet med ett av de ledande energibolagen i regionen. Det är också glädjande att denna transaktion ytterligare stärker Arise ledande position på den svenska vindkraftmarknaden. Vår portfölj, tillsammans med vår bygg- och förvaltningsplattform fortsätter att vara en attraktiv kombination för investerare inom förnybar energi i norden.”, säger Linus Hägg, finansdirektör, Arise.
“Vi är glada över att arbeta med Arise i genomförandet av Solberg projektet. Projektet är byggklart med mycket goda förutsättningar för vindkraft. Projektet passar också bra in med vår nyligen offentliggjorda strategi att växa kraftigt inom vindkraft.”, säger Mikko Iso-Tryykäri, Business Development Manager på Fortum.

Halmstad den 29 februari 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Linus Hägg, finansdirektör Arise AB, + 46 702 448 916
Peter Nygren, Affärsutveckling Arise AB, +46 706 300 680
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016 kl.13.00.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se


22 februari, 2016

Revised fee structure for Catella Hedgefond

22 February 2016 08:11 | Catella AB

Catella has decided to revise its fee structure for the Catella Hedgefond fund, to better respond to changing market demands. Catella Hedgefond has previously applied an annual reset of its high water mark, but has now chosen to instead implement a perpetual high water mark.

Press release

Since its inception in 2004, Catella Hedgefond has delivered an average annual return of 5.6 percent. The average standard deviation during the period was 2.6 per cent. In both 2014 and 2015, the fund was named Hedge Fund of the Year by Fondmarknaden.se.

When Catella Hedgefond was founded in 2004 the fee structure at that time, with an annual reset of the high water mark was by no means unique in the market, and the fund rules that regulate the fees charged were of course approved by the Swedish Financial Supervisory Authority.

“However, since market practice has since then gradually moved towards the use of a perpetual high water mark, we find no reason to retain this principle. It is important to emphasise that the model we have applied until now has been clearly communicated, is fully in line with current regulations and entirely in accordance with the fund rules approved by the Financial Supervisory Authority,” says Erik Kjellgren, head of the Swedish fund management operations.

The revision must be similarly approved by the Financial Supervisory Authority, and can then be applied immediately.

“We believe in our fund management model and we naturally care about full transparency, including in our fee structure,” says Erik Kjellgren.

For more information, please contact:
Erik Kjellgren
Head of Swedish Fund Operations
+46 8 614 25 12, +46 70 314 40 35
erik.kjellgren@catella.se

Press contact:
Ann Charlotte Svensson
Head of Group Communications
+46 8 463 32 55, +46 72 510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se


12 februari, 2016

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2015

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2015
Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2015)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 151 (84) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 85 (88) mkr före och 48 (86) mkr efter poster av engångskaraktär. Poster av engångskaraktär uppgick till -37 mkr varav -32 mkr är hänförligt till nedskrivning i intressebolag under kvartal 3 som fick full koncernmässig effekt först i kvartal 4 och -5 mkr är hänförligt till avvecklingskostnader i samband med omorganisation under kvartal 4.
• Resultat före skatt uppgick till 33 (29) mkr före och -4 (26) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat efter skatt uppgick till -4 (20) mkr motsvarande -0,11 (0,60) kr per aktie efter poster av engångskaraktär.
• Produktionen uppgick till 228 (209) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 125 (126) GWh och Samägd vindkraftdrift 103 (83) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 518 (589) SEK/MWh, varav el 340 (388) SEK/MWh och elcertifikat 178 (200) SEK/MWh.
• Vindkraftparken Brotorp färdigställdes för BlackRock och slutavräkning sker under kvartal 1 2016.
• Villkoren för försäljningen av vindkraftparken Ryssbol till KumBro Vind AB uppfylldes och byggstart skedde.
Årets 12 månader (1 januari – 31 december 2015)
• Beslut fattades om att skriva ner bolagets tillgångar relaterade till Egen- och Samägd vindkraftdrift samt Vindkraftutveckling med -190 mkr varav -39 mkr påverkade rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA). Därtill reserverades -6 mkr för kundfordringar och -12 mkr för höjning av fastighetsskatt för vindkraft. Vidare togs avvecklingskostnader om -5 mkr för omorganisation varpå resultatpåverkande poster av engångskaraktär under året uppgick till -213 mkr.
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 487 (258) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 255 (199) mkr före och 193 (197) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat före skatt uppgick till 49 (-21) mkr före och -164 (-24) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat efter skatt uppgick till -156 (-25) mkr motsvarande -4,67 (-0,75) SEK per aktie.
• Produktionen uppgick till 774 (650) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 442 (401) GWh och Samägd vindkraftdrift 332 (249) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 505 (611) SEK/MWh, varav el 340 (396) SEK/MWh och elcertifikat 165 (215) SEK/MWh.
Halmstad den 12 februari 2016
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, + 46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016 kl. 08.00.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se