News

12 februari, 2016

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2015

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2015
Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2015)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 151 (84) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 85 (88) mkr före och 48 (86) mkr efter poster av engångskaraktär. Poster av engångskaraktär uppgick till -37 mkr varav -32 mkr är hänförligt till nedskrivning i intressebolag under kvartal 3 som fick full koncernmässig effekt först i kvartal 4 och -5 mkr är hänförligt till avvecklingskostnader i samband med omorganisation under kvartal 4.
• Resultat före skatt uppgick till 33 (29) mkr före och -4 (26) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat efter skatt uppgick till -4 (20) mkr motsvarande -0,11 (0,60) kr per aktie efter poster av engångskaraktär.
• Produktionen uppgick till 228 (209) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 125 (126) GWh och Samägd vindkraftdrift 103 (83) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 518 (589) SEK/MWh, varav el 340 (388) SEK/MWh och elcertifikat 178 (200) SEK/MWh.
• Vindkraftparken Brotorp färdigställdes för BlackRock och slutavräkning sker under kvartal 1 2016.
• Villkoren för försäljningen av vindkraftparken Ryssbol till KumBro Vind AB uppfylldes och byggstart skedde.
Årets 12 månader (1 januari – 31 december 2015)
• Beslut fattades om att skriva ner bolagets tillgångar relaterade till Egen- och Samägd vindkraftdrift samt Vindkraftutveckling med -190 mkr varav -39 mkr påverkade rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA). Därtill reserverades -6 mkr för kundfordringar och -12 mkr för höjning av fastighetsskatt för vindkraft. Vidare togs avvecklingskostnader om -5 mkr för omorganisation varpå resultatpåverkande poster av engångskaraktär under året uppgick till -213 mkr.
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 487 (258) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 255 (199) mkr före och 193 (197) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat före skatt uppgick till 49 (-21) mkr före och -164 (-24) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat efter skatt uppgick till -156 (-25) mkr motsvarande -4,67 (-0,75) SEK per aktie.
• Produktionen uppgick till 774 (650) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 442 (401) GWh och Samägd vindkraftdrift 332 (249) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 505 (611) SEK/MWh, varav el 340 (396) SEK/MWh och elcertifikat 165 (215) SEK/MWh.
Halmstad den 12 februari 2016
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, + 46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016 kl. 08.00.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se


11 februari, 2016

Catella AB – Year-end Report 2015

Catella AB

Although market uncertainty is affecting Catella, we experienced a strong inflow of capital with high business and transaction activity in the fourth quarter. Income increased by 15% year on year to SEK 571 M. All business areas returned growth although Mutual Funds reported the highest profit growth.

Fourth quarter

The Group
◾Total income SEK 571 M (496)
◾Net sales SEK 566 M (492)
◾Operating profit SEK 111 M (83)
◾Profit before tax SEK128 M (102)
◾Profit after tax SEK 128 M (102), of which attributable to parent company owners SEK 123 M (96)
◾Earnings per share SEK 1.50 (1.18)
Corporate Finance
◾Total income SEK 226 M (216)
◾Net sales SEK 222 M (215)
◾Operating profit SEK 31 M (54)
◾Property transaction volumes of SEK 25.4 Bn (36.1):
– Sweden SEK 10.5 Bn (14.0)
– France SEK 8.5 Bn (13.2)
– Germany SEK 1.8 Bn (4.1)
Asset Management and Banking
◾Total income SEK 353 M (284)
◾Net sales SEK 352 M (282)
◾Operating profit 89 M (40)
◾Assets under management:
– increase SEK 7.5 Bn (10.5)
– of which net inflows SEK 5.1 Bn (5.7)

Full year 2015

The Group
◾Total income SEK 1,866 M (1,457)
◾Net sales SEK 1,853 M (1,445)
◾Operating profit SEK 261 M (167)
◾Profit before tax SEK 306 M (248)
◾Profit after tax SEK 272 M (227), of which attributable to parent company owners SEK 243 M (217)
◾Earnings per share SEK 2.97 (2.66)
◾Equity was SEK 1,436 M (1,252)
◾Equity per share SEK 16.14 (14.24)
◾The Board of Directors is proposing a dividend of SEK 0.60 (0.20) per class A and B share for 2015

Corporate Finance
◾Total income SEK 630 M (529)
◾Net sales SEK 623 M (527)
◾Operating profit 66 M (79)
◾Property transaction volumes of SEK 58.3 Bn (73.1):
– Sweden SEK 25.1 Bn (28.1)
– France SEK 19.2 Bn (29.7)
– Germany SEK 3.6 Bn (4.6)

Asset Management and Banking
◾Total income SEK 1,253 M (936)
◾Net sales SEK 1,245 M (925)
◾Operating profit/loss SEK 228 M (119)
◾Assets under management SEK138.3 Bn (122.4):
– increase SEK 15.8 Bn (27.2)
– of which net inflows SEK 14.4 Bn (19.7)

“Although market uncertainty is affecting Catella, we experienced a strong inflow of capital with high business and transaction activity in the fourth quarter. Income increased by 15% year on year to SEK 571 M. All business areas returned growth although Mutual Funds reported the highest profit growth”, says Knut Pedersen, Catella’s CEO and President.

The information in this Report is mandatory for Catella AB (publ) to publish in accordance with the Swedish Financial Instruments Trading Act and/or the Swedish Securities Markets Act. This information was submitted to the market for publication on 19 February 2016 at 7:00 a.m. (CET).

For more information, please contact:
Knut Pedersen
CEO and President
+46 8 463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Press contact:
Ann Charlotte Svensson
Head of Communications
+46 8 463 32 55, +46 72 510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se


11 februari, 2016

Förväntade engångsintäkter för Catella

Förväntade engångsintäkter för Catella till följd av Visa Inc.s föreslagna förvärv av Visa Europe
Visa Inc. meddelade den 2 november 2015 att bolaget har för avsikt att förvärva Visa Europe Limited. Förvärvet är villkorat av myndighetstillstånd. Catella Bank S.A., som är ett helägt dotterbolag inom Catella-koncernen och medlem i Visa Europe, har fått bekräftat att man genom sitt medlemskap kommer att få del av köpeskillingen för det tilltänkta förvärvet. Transaktionen omfattar en köpeskilling som består av olika delar; kontant köpeskilling, preferensaktier i Visa Inc. samt möjlig tilläggsköpeskilling. Dessa kommer att tillfalla medlemmarna i Visa Europe givet att transaktionen slutförs och utbetalas vid olika tidpunkter.
Catella kommer under 2016, baserat på en preliminär beräkning av den kontanta köpeskillingen och preferensaktierna, att erhålla cirka 15 miljoner euro i kontant köpeskilling samt preferensaktier i Visa Inc. värda cirka 5 miljoner euro. Det råder osäkerhet kring vilket exakt belopp som kommer att tillfalla Catella, bland annat beroende på allokeringsberäkningar, valutakurser och värdet på preferensaktierna. Köpeskillingen beräknas kunna utbetalas tidigast under det andra kvartalet 2016, förutsatt att förvärvet godkänns av relevanta myndigheter.
Därutöver inkluderar förvärvet en möjlig tilläggsköpeskilling som är beroende på om vissa mål nås. Catellas bedömning är att tilläggsköpeskillingen kan komma att uppgå till 2-5 miljoner euro. Om sådan tilläggsköpeskilling utgår, kommer den att betalas kontant omkring år 2020.
Catella AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 11 februari 2016, kl. 14:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se
Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern.


4 februari, 2016

Januari månads produktion 67,9 GWh

Sämre vindar än normalt under januari månad resulterade i en elproduktion om 67,9 GWh (80,3 GWh), vilket är 12,4 GWh under budget.
Månadens produktion fördelade sig på 37,6 GWh (46,4 GWh) Egen och 30,3 GWh (34,0 GWh) samägd vindkraft.

Halmstad den 4 februari 2016
ARISE AB (publ)          
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2016 kl. 10.30.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se


15 januari, 2016

Director’s Dealings

15 January 2016
NIGHTHAWK ENERGY PLC
(”Nighthawk” or ”the Company”)
Director’s Dealings
Nighthawk, a US focused oil company (AIM: HAWK and OTCQX: NHEGY), announces the following Director’s dealing.
The Company was notified on 23 December 2015 that on 22 December 2015 Johan Claesson, Non‐Executive Director, had transacted in
the Company’s ordinary shares. Full details of the transaction were received by the Company on 14 January, such that Mr Claesson sold
24,584,500 ordinary shares of 0.25 pence each (”Ordinary Shares”) at a price of 1 pence per Ordinary Share to a company connected to a
family member. However, this trade has been unwound. Mr Claesson’s beneficial interest in the Company remains at 159,365,297
Ordinary Shares, representing approximately 16.5 per cent. of the Company’s issued share capital.

Enquiries:
Nighthawk Energy plc
Rick McCullough, Executive Chairman +1 303 407 9600
Kurtis Hooley, Chief Financial Officer +44 (0) 20 3582 1350
Stockdale Securities Limited +44 (0) 20 7601 6100
Alastair Stration
Robert Finlay
David Coaten
This information is provided by RNS
The company news service from the London