News

10 augusti, 2015

Juli månads produktion 46,3 GWh

Bättre vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 46,3 GWh (29,4 GWH), vilket är 5,7 GWh över budget. Månadens produktion fördelade sig på 31,5 GWh Egen (20,3) och 14,8 Samägd (9,1) vindkraft.

Marknadspriset på el är för tillfället väldigt lågt till följd av god tillgång på vattenkraft i Norge och Sverige. Tack vare prissäkringar, som täcker merparten av den faktiska elproduktionen innevarande år, har bolaget säkerställt en elintäkt betydligt över nu rådande marknadspris.

Halmstad den 10 augusti 2015
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

 


6 augusti, 2015

Arise avyttrar vindkraftprojektet Mombyåsen

Arise AB (publ) har ingått avtal om avyttring av det byggklara projektet Mombyåsen 22 MW till en fond förvaltad av Allianz Capital Partners (ACP). I tillägg kommer Arise att leverera entreprenad för byggnation och det interna elnätet samt ansvara för bygg- och driftsförvaltning åt ACP.
Genom de olika avtalen förväntar sig Arise att erhålla intäkter från försäljningen och under byggfasen motsvarande en resultatpåverkan om  totalt 33 MSEK under 2015 och 2016. Arise kommer också att erhålla förvaltningsintäkter under ett 5-årigt förvaltningsavtal efter det att projektet är driftsatt.

Vestas kommer att leverera 10 Vestas V126 3,3 MW vindkraftverk till projektet. Vattenfall kommer att leverera nätanslutning och Arise kommer att leverera bygg- och den interna elnätsentreprenaden, vilken har lagts ut på bland annat NCC. Byggnation av projektet har påbörjats och driftsättning är planerad till 2016.
Arise säkrade rättigheterna till projektet under 2014 och förvärvade de underliggande projekträttigheterna i maj 2015 från E.ON. Under denna period har Arise framgångsrikt arbetat med att färdigställa projektet för byggstart samt finna en investerare.

”Vi är mycket glada över att ha ingått detta samarbete med Allianz och ser fram emot att arbeta tillsammans med ett så välrenommerad företag i projektet. Vi är också nöjda med att detta är de femte transaktionen, eller totalt 129 MW (varav 98 MW har sålts) som Arise genomfört inom en period av endast 9 månader. det bevisar vår förmåga att leverera enligt vår strategi och styrkan i vår portfölj samt bygg- och förvaltningsplattform”, säger Peter Nygren, VD för Arise AB.

”Vi är väldigt nöjda med att ytterligare stärka vår position på den svenska vindkraftmarknaden genom att förvärva Mombyåsen-projektet – vår fjärde svenska vindkraftpark”, säger David Jones, Head of Renewable Energy på Allinaze Capital Partners, ”Vi ser framemot att samarbeta med både Arise och Vestas för att säkerställa en smidig byggnation och en optimal långsiktig drift av tillgången”.

Halmstad den 6 augusti 2015
ARISE AB (publ)

ör ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Hägg, finansdirektör Arise AB, +46 702 448 916
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

 

 


17 juli, 2015

Delårsrapport

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015

Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2015)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 57 (37) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 45 (14) mkr varav resultat i intressebolag påverkade med -2 (-4) mkr (efter avskrivningar, räntekostnader och skatt).
• Resultat före skatt uppgick till -7 (-39) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -7 (-33) mkr motsvarande -0,22 (-0,98) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 178 (127) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 106 (71) GWh och Samägd vindkraftdrift 72 (56) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 469 (517) SEK/MWh, varav el 307 (329) SEK/MWh och elcertifikat 162 (187) SEK/MWh.
• Avtal om försäljning av bolagets kran till Mammoet tecknades.
• Villkorat avtal om försäljning av projektet Ryssbol (12 MW) till KumBro Vind AB ingicks.
• Bolaget slutförde köpet av projektet Mombyåsen från E.ON Wind Sweden AB.
Första halvåret (1 januari – 30 juni 2015)
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 132 (123) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 115 (84) mkr varav resultat i intressebolag påverkade med 11 (-1) mkr (efter avskrivningar, räntekostnader och skatt).
• Resultatet före skatt uppgick till 10 (-17) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 7 (-16) mkr motsvarande 0,22 (-0,49) SEK per aktie.
• Produktionen uppgick till 406 (324) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 228 (196) GWh och Samägd vindkraftdrift 177 (127) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 518 (627) SEK/MWh, varav el 361 (408) SEK/MWh och elcertifikat 158 (219) SEK/MWh.
Halmstad den 17 juli 2015
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Linus Hägg, CFO Arise AB, + 46 702 448 916
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 kl. 08.00.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726. E-mail: info@arise.se, www.arise.se


3 juli, 2015

Juni månads produktion

Bättre vindar än normalt under juni månad resulterade i en elproduktion om 49,1 GWh (36,0), vilket är 6,8 GWh över budget.

Månadens produktion fördelade sig på 30,4 GWh Egen och 18,7 GWh Samägd produktion.

Den totala elproduktionen under första halvåren uppgick till va 405 GWh vilket är ca 10 % över budget för året och 25 % över utfallet samma period föregående år.

Halmstad 3 juli 2015
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Aise AB, +46 706 300 680


2 juli, 2015

Försäljningsstart för etapp 2 Spantrutan under hösten 2015

Kalmar 2015-07-02

Som tidigare meddelats har CA ansökt om bygglov för andra etappen av kv Spantrutan på Varvsholmen i Kalmar. I samband med denna ansökan har Kalmar kommuns Samhällsbyggnadsnämnd, i strid med CA:s önskan som fastighetsägare, fattat beslut om att ge anstånd med bygglov och istället genomföra en process om tillägg till gällande detaljplan för fastigheten. Samhällsbyggnadsnämnden har uttryckt en ambition att härigenom förtydliga detaljplanen och den byggrätt som även tidigare avsetts. Ambitionen med tillägget är att detta inte innebär några krav på förändringar på den bygglovsansökan som CA lämnat in.
CA har av Samhällsbyggnadskontoret erhållit en tidplan för processen som innebär att laga kraft vunnet tillägg till detaljplan samt bygglov kan erhållas under slutet av oktober 2015. Därefter kommer försäljningsprocessen att påbörjas omgående.

”Vi tycker naturligtvis det är mycket tråkigt att kommunen beslutat om anstånd för bygglovet som därmed försenar projektet. Vi har dock naturligtvis mycket stor respekt för den demokratiska processen och respekterar därför beslutet och hoppas naturligtvis att tillägget till detaljplan får önskad förtydligande effekt”, säger CA:s byggprojektledare Susanne Nilsson i en kommentar.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Johan Damne, VD CA Fastigheter AB, 070-5860330
eller
Susanne Nilsson, Byggprojektledare, 070-5332827