News

11 maj, 2017

Arise outsourcar serviceverksamhet

2017-05-11 / Arise AB

Arise AB (publ) har idag ingått ett 15-årigt fullserviceavtal med Vestas. Avtalet innebär att service av bolagets samtliga Vestas-parker outsourcas till Vestas samtidigt som vissa anställda hos Arise erbjuds anställning av Vestas. Avtalet innebär att Vestas tar fullt ansvar för samtliga komponenter och samtidigt garanterar en hög lägsta tillgänglighet i parkerna. Kostnaden för service kommer att vara på en något högre nivå än historiskt men samtidigt övergår all komponentrisk till Vestas. Genom avtalet kan en lång och kostnadseffektiv livslängd med låg risk säkras, vilket är positivt för det långsiktiga värdet på tillgångarna.
”Fram till nu har servicemarknaden varit relativt omogen och komponentrisken låg i vår flotta vilket har inneburit att vi har kunnat hålla nere servicekostnader genom att ha en egen organisation. Nu ökar priskonkurrensen på marknaden samtidigt som komponentrisken i våra parker ökar i takt med att de blir äldre. Sammantaget skapar detta en bra möjlighet att eliminera komponentrisker och säkra en lång livslängd för våra vindkraftverk till en attraktiv prisnivå. Timingen är perfekt för att genomföra denna förändring och vi är mycket nöjda med avtalet med Vestas.” – Daniel Johansson, VD Arise AB.
Vi är stolta att Arise valt Vestas för att sköta service på deras sju Vestas vindkraftsparker i södra Sverige och därmed fortsätter bygga på vår goda relation. I och med det här avtalat kan vi ytterligare stärka vårt partnerskap och det ger oss möjlighet att ytterligare öka den årliga energiproduktionen genom en marknadsledande prestanda- och riskhantering” – Jan From, Vice President Service Vestas Northern.

Halmstad den 11 maj 2017
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Per-Erik Eriksson, Operativ chef Arise AB, +46 702 409 902


9 maj, 2017

April månads produktion 56,5 GWh

Bättre vindar än normalt under april månad resulterade i en elproduktion om 56,5 GWh, jämfört med månadens budget om 47,7 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 31,0 GWh egen produktion och 25,5 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 26,7 GWh respektive 21,0 GWh.

Halmstad den 9 maj 2017
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133


20 mars, 2017

CA Group strengthens its organization by looking for a new CEO for CA Fastigheter AB

PRESS RELEASE   Kalmar 03/20/2017

As part of its efforts to strengthen the management team of the CA Group, the management of Claesson & Anderzén AB has decided to appoint a new CEO for CA Fastigheter AB. Johan Damne, who held the position for 17 years, will now continue to serve as CEO as well as Group Chief Executive of Claesson & Anderzén AB, a position he has held in parallel.
Claesson & Anderzén AB with subsidiaries, founded in 1912, is a family-owned investment company. Its operations are divided into real estate activities, CA Fastigheter AB, and investment activities through CA Investment AB, with full or partly owned companies, listed and unlisted, in various industries. A strengthening of the management function will provide an opportunity to develop the Group’s business further.
The efforts to recruit a CEO for CA Fastigheter AB will commence in connection with this press release. Until a new CEO of CA Fastigheter AB takes up the post, Johan Damne will continue in the role as before.

CA Fastigheter AB with subsidiaries is a real estate company currently operating in Sweden, Germany, Estonia, and Russia. The real estate portfolio covers about 660,000 sq. m., consisting of both residential and commercial space. In addition, CA Fastigheter AB runs an extensive real estate development business. At the year end, the Group’s property portfolio was valued at 11 billion SEK.

After many years as President of both Claesson & Anderzén AB and CA Fastigheter AB, the activities for the whole Group have become extensive, and Johan Damne has had to focus on the role of CEO for the whole CA Group. Responsibility for the real estate business, however, will continue to remain mainly with Johan Damne, as he will become the next Chairman of the Board of CA Fastigheter AB. I would like to thank Johan for his outstanding performance as CEO of CA Fastigheter AB, and I am looking forward to his continued leadership of the development of the CA Group,” says Johan Claesson, President of Claesson & Anderzén AB.

Of course it feels special to hand over an operational job in the real estate business that I have held and dedicated myself to for so long. But the timing feels absolutely right. Both our property portfolio and our property development projects have become more extensive, which is why we need to bring in resources and new ideas that will benefit our fantastic employees and, thus, the company. At the same time, as the Group’s Chief Executive, I will continue to work with CA Fastigheter AB and its strategic issues,” says Johan Damne in a statement.

For more information, please contact:
Johan Claesson, President of Claesson & Anderzén AB, + 46 705471636, or
Johan Damne, CEO of Claesson & Anderzén AB, + 46 705860330

 

 


7 mars, 2017

Year-end 2016

Kalmar 2017-03-07

Claesson & Anderzén AB, has today published its Annual Report for 2016, see also www.claessonanderzen.com where the annual report can be downloaded.

Net sales for the Group’s consolidated operations amounted to SEK 1 157m (1 444), of which net sales from the Group´s real estate company, CA Fastigheter AB, amounted to SEK 944 million (1041) and agriculture company, BZK Grain Alliance AB, to SEK 213 million (403). In addition, investment properties were sold for a value of SEK 14 million (835).

CA Fastigheter AB has, despite major sales the previous year managed to maintain an operating profit for 2016 which amounted to 360 MSEK (359). Project development activities have raised a profit of SEK 59 million (64). In 2016, the project portfolio expanded with several major projects primarily in Stockholm. Investment properties were acquired for an amount of SEK 682 million (273) mainly relating to apartment housing in Berlin and Malmö.

Agricultural activity, BZK Grain Alliance AB’s net sales amounted to SEK 213 million (403), a decrease mainly due to the sale in 2015 was affected by high opening stock of crops in combination with low closing balance of stock. Closing balance of stock by end of 2016 were again high which affected sales for 2016 negatively. In addition, the stock of crops are according to accounting principles not reported at market value.
Results of agricultural activities amounted to SEK 79 million (148). Earnings were negatively affected by a reduction in government subsidies which was decided in late 2015 and will be completely abolished in 2017. Yields for 2016 was better than plan for all crops. Compared with the previous year, stock of crops were increased based on the belief that better prices were to be obtained during Q1 2017, which has materialized.

The Group’s holdings in Catella AB, corresponding to 49.9% of the equity, which is reported as an associated company, has strongly contributed to net income. The Group’s share of Catella AB’s profit amounted to SEK 135 million (121).

Profit after financial items for the Group amounted to 352 MSEK (787).

The Group´s equity ratio, based on acquisition prices, amounts to 37.6% (38.8). For the third year, the Group shall, in accordance with new accounting rules, K3, indicate the market value of properties and derivatives. The value is reported only in the notes and the value related to the real estate portfolio amounted to 10.8 billion (8.6) and derivatives – 0.32 billion (- 0.28). Taking into account these values, the Group’s adjusted equity ratio amounts to 60% (58).

The Group does not make any forecasts for future periods.
– ”The results for 2016 are in line with our forecasts. Our real estate company, CA Fastigheter AB, has during the year not sold real estate more than marginally why the results compared with the previous year is unfair. Instead, a series of acquisitions of both investment property and development projects has been made which are expected to bring considerable value to the Group in the long term. The Group’s agricultural companies in Ukraine, BZK Grain Alliance AB reports strong earnings despite lower subsidies from the Ukrainian state. In addition, Catella AB shows continued good earnings and good growth. We are therefore well positioned to continue to develop our portfolio companies”, says Claesson & Anderzén AB’s CEO Johan Damne

 


7 mars, 2017

Bokslutskommuniké 2016

Kalmar 2017-03-07

Claesson & Anderzén AB, koncernen, har idag publicerat sin årsredovisning för 2016, se även www.claessonanderzen.com där årsredovisningen går att ladda ned.

Nettoomsättningen för koncernens konsoliderade verksamheter uppgick totalt till 1 157 Mkr (1 444), varav omsättningen för fastighetsbolaget CA Fastigheter AB uppgick till 944 Mkr (1 041) och jordbruksbolaget BZK Grain Alliance AB till 213 Mkr (403). Därutöver har förvaltningsfastigheter sålts till ett värde om 14 Mkr (835).

CA Fastigheter AB har trots stora försäljningar föregående år lyckats upprätthålla driftöverskottet för 2016 vilket uppgick till 360 Mkr (359). Projektutvecklingsverksamheten har under året tillfört koncernen ett resultat om 59 Mkr (64). Under 2016 har projektportföljen utökats med flera större projekt främst i Stockholm. Förvaltningsfastigheter har under året förvärvats till ett belopp om 682 Mkr (273) vilket främst avser fastigheter i Berlin och Malmö.

Jordbruksverksamhetens, BZK Grain Alliance AB, nettoomsättning uppgick till 213 Mkr (403), en minskning som främst beror på ökat varulager mellan årsskiften och som inte får redovisas till verkligt värde.
Resultat av jordbruksverksamheten uppgick till 79 Mkr (148). Resultatet har påverkats negativt av de minskade statliga subventioner som Ukrainska staten beslutade om i slutet av 2015 och som kommer avskaffas helt under 2017. Skördeutfallet för 2016 var bättre än plan för samtliga grödor. Jämfört med föregående år har varuuppbyggnad skett i tron att erhålla bättre priser under Q1 2017, vilket sedermera infriats.
Koncernens innehav i Catella AB, motsvarande 49,9 % av kapitalet, har starkt bidragit till årets resultat. Koncernens andel av Catella AB:s resultat uppgick till 135 Mkr (121)
Resultat efter finansiella poster uppgick därefter till 352 mkr (787).

Synlig soliditet uppgår till 37,6 % (38,8). För tredje året skall koncernen i enlighet med nya redovisningsregler, K3, uppge marknadsvärde för fastigheter och derivat. Värdet redovisas endast i not och uppgick per balansdagen för fastigheter till 10,8 mdr (8,6) och för derivat till – 0,32 mdr (- 0,28). Med hänsyn taget till dessa värden uppgår koncernens justerade soliditet till 60 % (58).

Koncernen lämnar inga prognoser för kommande perioder.
– ”Resultatet för 2016 är i linje med våra prognoser. Vårt fastighetsbolag, CA Fastigheter AB, har under året inte sålt fastigheter mer än marginellt varför en resultatjämförelse med föregående år blir orättvis. Istället har en rad förvärv av såväl förvaltningsfastigheter som utvecklingsprojekt genomförts vilka bedöms tillföra stora värden för koncernen på sikt. Koncernens jordbruksbolag i Ukraina, BZK Grain Alliance AB, redovisar ett starkt resultat trots minskade subventioner från Ukrainska staten. Därutöver visar Catella AB fortsatt bra resultat och en god tillväxt. Vi står därmed väl rustat att fortsätta utveckla våra portföljbolag”, säger Claesson & Anderzén AB:s VD Johan Damne