Year-end report 2019

Claesson & Anderzén AB has published its annual report for 2019. The annual report can be downloaded from the website: www.claessonanderzen.com.

Rental income amounted to SEK 626 M (587) during 2019 and the operating surplus of the property management amounted to SEK 392 M (360). The Group’s total management volume increased during the year and the increase was mainly concentrated to the Stockholm region. The occupancy rate at the end of the year was 94 % (93).

Only one property sale was completed in 2019, the sale of a commercial property in Jönköping. Profit from property sales amounted to SEK 283 M (265). The department of construction has had an increased focus on construction projects intended for own management. The result from external projects in 2019 amounted to SEK 13 M (50).

The agricultural operations’ earnings in 2019 amounted to SEK 1 M (115). The decline in earnings is due to negative weather conditions and a great strengthening of the Ukrainian currency during the later part of the year. Weather conditions, mainly in the form of unfavorable rainfall, has had a negative impact on growth and the volume produced has thus decreased. The sale of grain is mainly priced in USD and the stronger domestic currency has meant that the revenue in local currency, which is mostly realized at the end of the year, has decreased as a result of the domestic currency appreciation.

The Group’s net financial income improved significantly in 2019 compared with the previous year. Net financial items in 2019 amounted to SEK -58 M (-308). Net financial items include the Group’s holdings in Catella AB (publ), which is reported as an associated company. At the end of 2019, the Group’s average loan interest rate was 2.30 % (2.75).

Consolidated profit after tax in 2019 amounted to SEK 359 M (263). The equity/assets ratio, not taking into account market values, was 41 % (42) at the end of 2019. The total value of the Group’s property portfolio is assessed at the closing rate, based on external valuations amounting to SEK 12.9 billion (11.6, not external valuation). Adjusted equity/assets ratio is thus 61 % (66).

The Group is well prepared for the future with strong cash flows, a low loan-to-value ratio and a well-differentiated project portfolio.

 

PRESSMEDDELANDE

 

CA koncernen ökar sitt innehav i Arise AB (publ) 

Claesson & Anderzén AB har idag via ett dotterbolag ökat sitt ägande i Arise AB (publ). Totalt har 2 950 000 aktier förvärvats motsvarande 8,79 % av bolagets utestående aktier.

Efter förvärvet har CA koncernen, inklusive dess ägare, ett innehav uppgående till 10 050 783 aktier motsvarande 29,96 %.

 

För mer information vänligen kontakta:

VD, Johan Damne, +46705860330  eller

Ordförande, Johan Claesson, +46705471636

 

 

Year-end 2016

Kalmar 2017-03-07

Claesson & Anderzén AB, has today published its Annual Report for 2016, see also www.claessonanderzen.com where the annual report can be downloaded.

Net sales for the Group’s consolidated operations amounted to SEK 1 157m (1 444), of which net sales from the Group´s real estate company, CA Fastigheter AB, amounted to SEK 944 million (1041) and agriculture company, BZK Grain Alliance AB, to SEK 213 million (403). In addition, investment properties were sold for a value of SEK 14 million (835).

CA Fastigheter AB has, despite major sales the previous year managed to maintain an operating profit for 2016 which amounted to 360 MSEK (359). Project development activities have raised a profit of SEK 59 million (64). In 2016, the project portfolio expanded with several major projects primarily in Stockholm. Investment properties were acquired for an amount of SEK 682 million (273) mainly relating to apartment housing in Berlin and Malmö.

Agricultural activity, BZK Grain Alliance AB’s net sales amounted to SEK 213 million (403), a decrease mainly due to the sale in 2015 was affected by high opening stock of crops in combination with low closing balance of stock. Closing balance of stock by end of 2016 were again high which affected sales for 2016 negatively. In addition, the stock of crops are according to accounting principles not reported at market value.
Results of agricultural activities amounted to SEK 79 million (148). Earnings were negatively affected by a reduction in government subsidies which was decided in late 2015 and will be completely abolished in 2017. Yields for 2016 was better than plan for all crops. Compared with the previous year, stock of crops were increased based on the belief that better prices were to be obtained during Q1 2017, which has materialized.

The Group’s holdings in Catella AB, corresponding to 49.9% of the equity, which is reported as an associated company, has strongly contributed to net income. The Group’s share of Catella AB’s profit amounted to SEK 135 million (121).

Profit after financial items for the Group amounted to 352 MSEK (787).

The Group´s equity ratio, based on acquisition prices, amounts to 37.6% (38.8). For the third year, the Group shall, in accordance with new accounting rules, K3, indicate the market value of properties and derivatives. The value is reported only in the notes and the value related to the real estate portfolio amounted to 10.8 billion (8.6) and derivatives – 0.32 billion (- 0.28). Taking into account these values, the Group’s adjusted equity ratio amounts to 60% (58).

The Group does not make any forecasts for future periods.
– ”The results for 2016 are in line with our forecasts. Our real estate company, CA Fastigheter AB, has during the year not sold real estate more than marginally why the results compared with the previous year is unfair. Instead, a series of acquisitions of both investment property and development projects has been made which are expected to bring considerable value to the Group in the long term. The Group’s agricultural companies in Ukraine, BZK Grain Alliance AB reports strong earnings despite lower subsidies from the Ukrainian state. In addition, Catella AB shows continued good earnings and good growth. We are therefore well positioned to continue to develop our portfolio companies”, says Claesson & Anderzén AB’s CEO Johan Damne

 

Bokslutskommuniké 2016

Kalmar 2017-03-07

Claesson & Anderzén AB, koncernen, har idag publicerat sin årsredovisning för 2016, se även www.claessonanderzen.com där årsredovisningen går att ladda ned.

Nettoomsättningen för koncernens konsoliderade verksamheter uppgick totalt till 1 157 Mkr (1 444), varav omsättningen för fastighetsbolaget CA Fastigheter AB uppgick till 944 Mkr (1 041) och jordbruksbolaget BZK Grain Alliance AB till 213 Mkr (403). Därutöver har förvaltningsfastigheter sålts till ett värde om 14 Mkr (835).

CA Fastigheter AB har trots stora försäljningar föregående år lyckats upprätthålla driftöverskottet för 2016 vilket uppgick till 360 Mkr (359). Projektutvecklingsverksamheten har under året tillfört koncernen ett resultat om 59 Mkr (64). Under 2016 har projektportföljen utökats med flera större projekt främst i Stockholm. Förvaltningsfastigheter har under året förvärvats till ett belopp om 682 Mkr (273) vilket främst avser fastigheter i Berlin och Malmö.

Jordbruksverksamhetens, BZK Grain Alliance AB, nettoomsättning uppgick till 213 Mkr (403), en minskning som främst beror på ökat varulager mellan årsskiften och som inte får redovisas till verkligt värde.
Resultat av jordbruksverksamheten uppgick till 79 Mkr (148). Resultatet har påverkats negativt av de minskade statliga subventioner som Ukrainska staten beslutade om i slutet av 2015 och som kommer avskaffas helt under 2017. Skördeutfallet för 2016 var bättre än plan för samtliga grödor. Jämfört med föregående år har varuuppbyggnad skett i tron att erhålla bättre priser under Q1 2017, vilket sedermera infriats.
Koncernens innehav i Catella AB, motsvarande 49,9 % av kapitalet, har starkt bidragit till årets resultat. Koncernens andel av Catella AB:s resultat uppgick till 135 Mkr (121)
Resultat efter finansiella poster uppgick därefter till 352 mkr (787).

Synlig soliditet uppgår till 37,6 % (38,8). För tredje året skall koncernen i enlighet med nya redovisningsregler, K3, uppge marknadsvärde för fastigheter och derivat. Värdet redovisas endast i not och uppgick per balansdagen för fastigheter till 10,8 mdr (8,6) och för derivat till – 0,32 mdr (- 0,28). Med hänsyn taget till dessa värden uppgår koncernens justerade soliditet till 60 % (58).

Koncernen lämnar inga prognoser för kommande perioder.
– ”Resultatet för 2016 är i linje med våra prognoser. Vårt fastighetsbolag, CA Fastigheter AB, har under året inte sålt fastigheter mer än marginellt varför en resultatjämförelse med föregående år blir orättvis. Istället har en rad förvärv av såväl förvaltningsfastigheter som utvecklingsprojekt genomförts vilka bedöms tillföra stora värden för koncernen på sikt. Koncernens jordbruksbolag i Ukraina, BZK Grain Alliance AB, redovisar ett starkt resultat trots minskade subventioner från Ukrainska staten. Därutöver visar Catella AB fortsatt bra resultat och en god tillväxt. Vi står därmed väl rustat att fortsätta utveckla våra portföljbolag”, säger Claesson & Anderzén AB:s VD Johan Damne