Bokslutskommuniké 2022 CA Fastigheter AB (publ)

 • Hyresintäkterna ökade med 9,4 % och uppgick till 770 (704) Mkr.
 • Driftsöverskottet ökade med 8,2 % och uppgick till 494 (458) Mkr, vilket ger en överskottsgrad på 64,3 (65,0) %.
 • Förvaltningsresultatet minskade med 1,0 % och uppgick till 311 (314) Mkr. Minskningen beror främst på minskade intäkter från finansförvaltningen.
 • Resultat från projektverksamhet uppgick till 104 (110) Mkr.
 • Anläggningsfastigheternas marknadsvärde uppgick till 14 884 (14 460) Mkr. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -345 (1 107) Mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 330 (1 701) Mkr. Minskningen beror på de orealiserade värdeförändringarna av fastigheter.

Väsentliga händelser under året:

 • CA Fastigheter har under året förvärvat fastigheten Smörbollen 52, belägen i Malmö.
 • I området Nordskogen i Borås har den obebyggda fastigheten Hevea 6 förvärvats, där byggnation av 15 000 kvm lagerfastighet pågår. Tillsammans med den angränsande fastigheten Hevea 4 omfattar dessa båda fastigheter cirka 190 000 kvm markareal med möjlighet till byggnation på hälften av ytan.
 • Under året har BRF Strandlyckan 3 i Lomma och BRF Fyren på Varsholmen i Kalmar färdigställts och frånträtts. På Varvsholmen i Kalmar pågår projekten BRF Kompassen och BRF Bojen. Ytterligare ett BRF projekt, etapp 1 av Kvirkelhusen i Lomma, har påbörjats och försäljning pågår. Därtill planeras för ytterligare en etapp av Kvirkelhusen, i nära anslutning till etapp 1.
 • I början av året blev CA Fastigheter AB (publ) miljöcertifierade enligt ISO14001:2015. Det gröna arbetet med energibesparande åtgärder har fortsatt haft ett stort fokus inom verksamheten.
 • I juli publicerades CA Fastigheters första investerarrapport med anledning av den emitterade gröna obligationen på 500 Mkr. CA Fastigheter har sedan tidigare en kreditrating enligt BBB-, som vid den årliga kreditbedömningen bibehölls.

För ytterligare information, var god kontakta:

Andreas von Hedenberg, VD

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Caroline Menninge ny ekonomichef för CA Fastigheter AB

 

Caroline Menninge ny ekonomichef för CA Fastigheter AB

Vi har idag glädjen att meddela att Caroline Menninge har rekryterats som ny ekonomichef på CA Fastigheter AB.

Caroline Menninge arbetar idag som ekonomiansvarig på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Dessförinnan har Caroline arbetat som CFO på familjeföretaget Bigso AB och även haft motsvarande roll under en kortare period på Royal Design. Caroline är 46 år och bor i Kalmar med sin familj.

Caroline tillträder som ny ekonomichef under mars.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas von Hedenberg, VD CA Fastigheter AB, 0739-655819, avh@cafastigheter.se

 

 

CA Fastigheter har slutfört emission av grön obligation avseende 500 MSEK

CA Fastigheter Aktiebolag (publ) (”CA Fastigheter”) har idag genom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) framgångsrikt emitterat en grön icke säkerställd obligation om 500 MSEK. Emissionen var övertecknad.
Den gröna obligationen har en löptid om 3 år och med en ränta om Stibor 3 mån + 145 bp och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainability Bond List.

Det är mycket glädjande att vi idag genomfört en emission av grön obligation. Genom emissionen ökar vi inte bara CA Fastigheters möjlighet att skapa tillväxt i vår verksamhet utan tillser även att vi ytterligare stärker vårt fokus på gröna och hållbara investeringar”, säger Andreas von Hedenberg, VD för CA Fastigheter AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas von Hedenberg, VD CA Fastigheter AB. Telefon: 073-9655819  andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se
Johan Damne, Styrelseordförande CA Fastigheter AB & VD Claesson & Anderzén AB
Telefon: 070-5860330, johan.damne@claessonanderzen.com

New CFO of CA Fastigheter AB from 1 October 2020

Today we have the pleasure to announce that Pernilla Ousbäck has been appointed as the new CFO of CA Fastigheter AB, to succeed Eje Wictorson, from 1 October 2020. Pernilla, who for a long time held the position of business controller, has in addition to a solid education also a very good knowledge of CA Fastigheter’s all operations, which guarantees both stability and continued development of a very important function for the CA Fastigheter Group.

Eje Wictorson will continue to maintain the position of CFO for Claesson & Anderzén AB, previously Eje has doubled, involving the entire CA Group’s finance function. The division of work between Eje and Pernilla will certainly settle down in the next few months, but the idea is that Eje will work on more strategic issues for the real estate group while more time can be set aside for our large holdings in our other investment activities such as Catella AB, BZK Grain Alliance AB and Arise AB.

For more information please contact
Johan Damne, CEO Claesson & Anderzén AB, +46-705860330

CA Fastigheter AB säljer Örnnästet 4 i Jönköping (ICA MAXI) till Trophi Fastighets AB

CA Fastigheter AB har ingått avtal om försäljning av Örnnästet 4, i dagligt tal ICA Maxi fastigheten, i Jönköping till Trophi Fastighets AB. Affären sker som bolagsaffär. Tillträde har skett per den 1 september 2019.Fastigheten förvärvades av CA Fastigheter AB 2002 och innehåller en ICA Maxi butik om idag ca 10 500 m2.
Fastigheten har under 2018 genomgått en större om- och tillbyggnad. Detta efter en lång och givande process med främst den lokala ICA-handlaren och ICA Sverige AB men även med stöd av Jönköpings kommun. Som en del i denna process har även ICA utvecklat butiksytorna.
Efter försäljningen har CA Fastigheter AB ett kvarstående fastighetsbestånd i Jönköping om ca 85 000 kvm innehållande såväl bostäder som kommersiella lokaler.

– ”Det är med visst vemod som vi säljer denna fantastiska fastighet. Vi anser dock att fastigheten nu är utvecklad till en nivå där det på kort och medellång sikt finns begränsade utvecklingsmöjligheter”, säger Johan Damne, VD för CA Fastigheter AB, i en kommentar. ”Jönköping är fortsatt en av våra viktiga och prioriterade orter varför utveckling och tillväxt i vår portfölj i Jönköping står högt på vår agenda”, fortsätter Johan Damne.

– ”I Trophi Fastighets AB har vi hittat en köpare som vi är övertygade om på bästa sätt tar hand om både hyresgäst och den nyutvecklade fastigheten vilket kommer vara fortsatt positivt för handeln i Jönköping”, säger CA Fastigheter AB:s regionchef Anders Gustafsson i en kommentar.

Catella Corporate Finance har varit rådgivare i affären

 För mer information se hemsidan www.cafastigheter.se.
Alternativt kontakta:

Affärsutvecklare CA Fastigheter AB, Mikael Holmgren, 070-822 710 86 mikael.holmgren@cafastigheter.se

Regionchef CA Fastigheter AB, Anders Gustafsson 036-770 17 23 anders.gustafsson@cafastigheter.se