Arise avyttrar vindkraftprojektet Solberg om 75 MW till Fortum

Arise avyttrar vindkraftprojektet Solberg om 75 MW till Fortum
Arise AB (publ) (“Arise”) har ingått avtal med Fortum Generation AB (”Fortum”) om avyttring av det byggklara projektet Solberg 75 MW (”Projektet”). I tillägg kommer Arise att leverera byggprojektledningstjänster till Projektet. Byggstart är villkorat slutligt investeringsbeslut av Fortum.
Arise förvärvade ursprungligen Projektet från Ownpower Projects AB (”OPP”) under 2011. Projektet har därefter utvecklats i partnerskap med OPP genom ett vinstdelningsavtal. Köpeskillingen för Projektet kommer därför att delas mellan Arise och OPP. Arise andel av vinsten förväntas kunna uppgå till maximalt 30 MSEK och beror delvis på hur byggnationen av Projektet faller ut. Därtill får Arise ersättning för nedlagda kostnader i samband med att transaktionen genomförs uppgående till ca 33 MSEK. Transaktionen genomförs idag. EY har agerat finansiell rådgivare till Arise.
“Vi är mycket glada över att samarbeta med Fortum i detta projekt och ser fram emot att genomföra projektet med ett av de ledande energibolagen i regionen. Det är också glädjande att denna transaktion ytterligare stärker Arise ledande position på den svenska vindkraftmarknaden. Vår portfölj, tillsammans med vår bygg- och förvaltningsplattform fortsätter att vara en attraktiv kombination för investerare inom förnybar energi i norden.”, säger Linus Hägg, finansdirektör, Arise.
“Vi är glada över att arbeta med Arise i genomförandet av Solberg projektet. Projektet är byggklart med mycket goda förutsättningar för vindkraft. Projektet passar också bra in med vår nyligen offentliggjorda strategi att växa kraftigt inom vindkraft.”, säger Mikko Iso-Tryykäri, Business Development Manager på Fortum.

Halmstad den 29 februari 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Linus Hägg, finansdirektör Arise AB, + 46 702 448 916
Peter Nygren, Affärsutveckling Arise AB, +46 706 300 680
Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016 kl.13.00.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Revised fee structure for Catella Hedgefond

22 February 2016 08:11 | Catella AB

Catella has decided to revise its fee structure for the Catella Hedgefond fund, to better respond to changing market demands. Catella Hedgefond has previously applied an annual reset of its high water mark, but has now chosen to instead implement a perpetual high water mark.

Press release

Since its inception in 2004, Catella Hedgefond has delivered an average annual return of 5.6 percent. The average standard deviation during the period was 2.6 per cent. In both 2014 and 2015, the fund was named Hedge Fund of the Year by Fondmarknaden.se.

When Catella Hedgefond was founded in 2004 the fee structure at that time, with an annual reset of the high water mark was by no means unique in the market, and the fund rules that regulate the fees charged were of course approved by the Swedish Financial Supervisory Authority.

“However, since market practice has since then gradually moved towards the use of a perpetual high water mark, we find no reason to retain this principle. It is important to emphasise that the model we have applied until now has been clearly communicated, is fully in line with current regulations and entirely in accordance with the fund rules approved by the Financial Supervisory Authority,” says Erik Kjellgren, head of the Swedish fund management operations.

The revision must be similarly approved by the Financial Supervisory Authority, and can then be applied immediately.

“We believe in our fund management model and we naturally care about full transparency, including in our fee structure,” says Erik Kjellgren.

For more information, please contact:
Erik Kjellgren
Head of Swedish Fund Operations
+46 8 614 25 12, +46 70 314 40 35
erik.kjellgren@catella.se

Press contact:
Ann Charlotte Svensson
Head of Group Communications
+46 8 463 32 55, +46 72 510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2015

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2015
Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2015)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 151 (84) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 85 (88) mkr före och 48 (86) mkr efter poster av engångskaraktär. Poster av engångskaraktär uppgick till -37 mkr varav -32 mkr är hänförligt till nedskrivning i intressebolag under kvartal 3 som fick full koncernmässig effekt först i kvartal 4 och -5 mkr är hänförligt till avvecklingskostnader i samband med omorganisation under kvartal 4.
• Resultat före skatt uppgick till 33 (29) mkr före och -4 (26) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat efter skatt uppgick till -4 (20) mkr motsvarande -0,11 (0,60) kr per aktie efter poster av engångskaraktär.
• Produktionen uppgick till 228 (209) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 125 (126) GWh och Samägd vindkraftdrift 103 (83) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 518 (589) SEK/MWh, varav el 340 (388) SEK/MWh och elcertifikat 178 (200) SEK/MWh.
• Vindkraftparken Brotorp färdigställdes för BlackRock och slutavräkning sker under kvartal 1 2016.
• Villkoren för försäljningen av vindkraftparken Ryssbol till KumBro Vind AB uppfylldes och byggstart skedde.
Årets 12 månader (1 januari – 31 december 2015)
• Beslut fattades om att skriva ner bolagets tillgångar relaterade till Egen- och Samägd vindkraftdrift samt Vindkraftutveckling med -190 mkr varav -39 mkr påverkade rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA). Därtill reserverades -6 mkr för kundfordringar och -12 mkr för höjning av fastighetsskatt för vindkraft. Vidare togs avvecklingskostnader om -5 mkr för omorganisation varpå resultatpåverkande poster av engångskaraktär under året uppgick till -213 mkr.
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 487 (258) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 255 (199) mkr före och 193 (197) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat före skatt uppgick till 49 (-21) mkr före och -164 (-24) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat efter skatt uppgick till -156 (-25) mkr motsvarande -4,67 (-0,75) SEK per aktie.
• Produktionen uppgick till 774 (650) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 442 (401) GWh och Samägd vindkraftdrift 332 (249) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 505 (611) SEK/MWh, varav el 340 (396) SEK/MWh och elcertifikat 165 (215) SEK/MWh.
Halmstad den 12 februari 2016
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, + 46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016 kl. 08.00.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Catella AB – Year-end Report 2015

Catella AB

Although market uncertainty is affecting Catella, we experienced a strong inflow of capital with high business and transaction activity in the fourth quarter. Income increased by 15% year on year to SEK 571 M. All business areas returned growth although Mutual Funds reported the highest profit growth.

Fourth quarter

The Group
◾Total income SEK 571 M (496)
◾Net sales SEK 566 M (492)
◾Operating profit SEK 111 M (83)
◾Profit before tax SEK128 M (102)
◾Profit after tax SEK 128 M (102), of which attributable to parent company owners SEK 123 M (96)
◾Earnings per share SEK 1.50 (1.18)
Corporate Finance
◾Total income SEK 226 M (216)
◾Net sales SEK 222 M (215)
◾Operating profit SEK 31 M (54)
◾Property transaction volumes of SEK 25.4 Bn (36.1):
– Sweden SEK 10.5 Bn (14.0)
– France SEK 8.5 Bn (13.2)
– Germany SEK 1.8 Bn (4.1)
Asset Management and Banking
◾Total income SEK 353 M (284)
◾Net sales SEK 352 M (282)
◾Operating profit 89 M (40)
◾Assets under management:
– increase SEK 7.5 Bn (10.5)
– of which net inflows SEK 5.1 Bn (5.7)

Full year 2015

The Group
◾Total income SEK 1,866 M (1,457)
◾Net sales SEK 1,853 M (1,445)
◾Operating profit SEK 261 M (167)
◾Profit before tax SEK 306 M (248)
◾Profit after tax SEK 272 M (227), of which attributable to parent company owners SEK 243 M (217)
◾Earnings per share SEK 2.97 (2.66)
◾Equity was SEK 1,436 M (1,252)
◾Equity per share SEK 16.14 (14.24)
◾The Board of Directors is proposing a dividend of SEK 0.60 (0.20) per class A and B share for 2015

Corporate Finance
◾Total income SEK 630 M (529)
◾Net sales SEK 623 M (527)
◾Operating profit 66 M (79)
◾Property transaction volumes of SEK 58.3 Bn (73.1):
– Sweden SEK 25.1 Bn (28.1)
– France SEK 19.2 Bn (29.7)
– Germany SEK 3.6 Bn (4.6)

Asset Management and Banking
◾Total income SEK 1,253 M (936)
◾Net sales SEK 1,245 M (925)
◾Operating profit/loss SEK 228 M (119)
◾Assets under management SEK138.3 Bn (122.4):
– increase SEK 15.8 Bn (27.2)
– of which net inflows SEK 14.4 Bn (19.7)

“Although market uncertainty is affecting Catella, we experienced a strong inflow of capital with high business and transaction activity in the fourth quarter. Income increased by 15% year on year to SEK 571 M. All business areas returned growth although Mutual Funds reported the highest profit growth”, says Knut Pedersen, Catella’s CEO and President.

The information in this Report is mandatory for Catella AB (publ) to publish in accordance with the Swedish Financial Instruments Trading Act and/or the Swedish Securities Markets Act. This information was submitted to the market for publication on 19 February 2016 at 7:00 a.m. (CET).

For more information, please contact:
Knut Pedersen
CEO and President
+46 8 463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Press contact:
Ann Charlotte Svensson
Head of Communications
+46 8 463 32 55, +46 72 510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Förväntade engångsintäkter för Catella

Förväntade engångsintäkter för Catella till följd av Visa Inc.s föreslagna förvärv av Visa Europe
Visa Inc. meddelade den 2 november 2015 att bolaget har för avsikt att förvärva Visa Europe Limited. Förvärvet är villkorat av myndighetstillstånd. Catella Bank S.A., som är ett helägt dotterbolag inom Catella-koncernen och medlem i Visa Europe, har fått bekräftat att man genom sitt medlemskap kommer att få del av köpeskillingen för det tilltänkta förvärvet. Transaktionen omfattar en köpeskilling som består av olika delar; kontant köpeskilling, preferensaktier i Visa Inc. samt möjlig tilläggsköpeskilling. Dessa kommer att tillfalla medlemmarna i Visa Europe givet att transaktionen slutförs och utbetalas vid olika tidpunkter.
Catella kommer under 2016, baserat på en preliminär beräkning av den kontanta köpeskillingen och preferensaktierna, att erhålla cirka 15 miljoner euro i kontant köpeskilling samt preferensaktier i Visa Inc. värda cirka 5 miljoner euro. Det råder osäkerhet kring vilket exakt belopp som kommer att tillfalla Catella, bland annat beroende på allokeringsberäkningar, valutakurser och värdet på preferensaktierna. Köpeskillingen beräknas kunna utbetalas tidigast under det andra kvartalet 2016, förutsatt att förvärvet godkänns av relevanta myndigheter.
Därutöver inkluderar förvärvet en möjlig tilläggsköpeskilling som är beroende på om vissa mål nås. Catellas bedömning är att tilläggsköpeskillingen kan komma att uppgå till 2-5 miljoner euro. Om sådan tilläggsköpeskilling utgår, kommer den att betalas kontant omkring år 2020.
Catella AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 11 februari 2016, kl. 14:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se
Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern.