Arise har tecknat avtal med Kraftö om förvärv av en projektportfölj om 370 MW

2016-09-27 / Arise AB
Arise AB (publ) (”Arise”) har ingått avtal med Kraftö AB (”Kraftö”) om förvärv av delar av Kraftös projektportfölj. Totalt omfattar förvärvet fem projekt motsvarande upp till cirka 370 MW, under förutsättning att alla projekten vinner laga kraft.

Transaktionen förväntas slutföras den 1 januari 2017. Affären är en naturlig följd av att Arise vill växa inom vindkraftutveckling och att Kraftö önskar koncentrera sin organisation på projekt som befinner sig i ett senare utvecklingsskede eller som ligger i byggfas.

Genom affären övertar Arise ansvaret för att driva utvecklingen i projekten framåt med målsättningen att utveckla projekten till laga kraft och sedan avyttra desamma när de är byggfärdiga till investerare. I all väsentlighet består köpeskillingen av en tilläggsköpeskilling när och om projekten avyttras.

Vi är mycket nöjda med uppgörelsen och tror att projekten har goda förutsättningar att kunna realiseras. Två av de mindre projekten har lagakraftvunna tillstånd och där blir vårt fokus att optimera projektekonomin inför en kommande försäljning. Därutöver finns tre större projekt om upp till cirka 300 MW som ännu inte har fått miljötillstånd. Det är glädjande att konstatera att Kraftö värderar vår förmåga att realisera projekt och genomföra transaktioner i en utmanande marknad”, säger Daniel Johansson, verkställande direktör Arise AB.

”Vi tror att Arise har goda ekonomiska förutsättningar och förmågan att sälja större projekt till marknaden. Företaget har visat att man framgångsrikt kan utveckla och sälja stora projekt till internationella investerare. Affären ger oss möjlighet att säkra projektkostnader och komma överens om en utvecklingsplan för de fem projekten. Vårt samarbete med ett företag med den styrkan och förmågan som Arise har, är ett mycket positivt steg framåt för Kraftö och dess aktieägare”, säger Fredrik A. Svensson, verkställande direktör Kraftö AB.

Halmstad den 27 september 2016
ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, IR och Finansdirektör Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2016 kl. 08:00 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.       
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arise.se, www.arise.se