Arise med flera stöder inte ett separat nytt stödsystem för havsbaserad vindkraft

En grupp ledande svenska vindkraftsbolag och markägare anser att ett separat nytt stödsystem för havsbaserad vindkraft är ett både dyrt och onödigt sätt att öka andelen förnybar kraft i Sverige. Samma nytta kan enkelt åstadkommas med landbaserad vindkraft.
Med ett starkt elnät, ett glest befolkat land och goda vindresurser är förutsättningarna ypperliga för en ökad utbyggnad av landbaserad vindkraft i Sverige. Motsvarande satsning till havs skulle innebära en fördyring med 100-tals miljarder svenska kronor, en kostnad som i slutänden drabbar svenska elkunder. Detta helt i onödan.
En omställning till ett fossilfritt samhälle är givetvis önskvärt. I dagsläget är den ojämförligt snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen dit en fortsatt satsning på svensk landbaserad vindkraft. Viktigt är dock att beslutsfattare i Sverige skyndsamt fattar beslut om en revidering av nuvarande stödsystem för förnybar kraft, det s.k. elcertifikatsystemet, liksom beslut rörande en ambitionshöjning vad gäller fortsatt utbyggnad av fossilfri kostnadseffektiv elkraft.

Halmstad den 28 augusti 2015
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2015 kl. 09.15.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se