Bokslutskommuniké 2016

Kalmar 2017-03-07

Claesson & Anderzén AB, koncernen, har idag publicerat sin årsredovisning för 2016, se även www.claessonanderzen.com där årsredovisningen går att ladda ned.

Nettoomsättningen för koncernens konsoliderade verksamheter uppgick totalt till 1 157 Mkr (1 444), varav omsättningen för fastighetsbolaget CA Fastigheter AB uppgick till 944 Mkr (1 041) och jordbruksbolaget BZK Grain Alliance AB till 213 Mkr (403). Därutöver har förvaltningsfastigheter sålts till ett värde om 14 Mkr (835).

CA Fastigheter AB har trots stora försäljningar föregående år lyckats upprätthålla driftöverskottet för 2016 vilket uppgick till 360 Mkr (359). Projektutvecklingsverksamheten har under året tillfört koncernen ett resultat om 59 Mkr (64). Under 2016 har projektportföljen utökats med flera större projekt främst i Stockholm. Förvaltningsfastigheter har under året förvärvats till ett belopp om 682 Mkr (273) vilket främst avser fastigheter i Berlin och Malmö.

Jordbruksverksamhetens, BZK Grain Alliance AB, nettoomsättning uppgick till 213 Mkr (403), en minskning som främst beror på ökat varulager mellan årsskiften och som inte får redovisas till verkligt värde.
Resultat av jordbruksverksamheten uppgick till 79 Mkr (148). Resultatet har påverkats negativt av de minskade statliga subventioner som Ukrainska staten beslutade om i slutet av 2015 och som kommer avskaffas helt under 2017. Skördeutfallet för 2016 var bättre än plan för samtliga grödor. Jämfört med föregående år har varuuppbyggnad skett i tron att erhålla bättre priser under Q1 2017, vilket sedermera infriats.
Koncernens innehav i Catella AB, motsvarande 49,9 % av kapitalet, har starkt bidragit till årets resultat. Koncernens andel av Catella AB:s resultat uppgick till 135 Mkr (121)
Resultat efter finansiella poster uppgick därefter till 352 mkr (787).

Synlig soliditet uppgår till 37,6 % (38,8). För tredje året skall koncernen i enlighet med nya redovisningsregler, K3, uppge marknadsvärde för fastigheter och derivat. Värdet redovisas endast i not och uppgick per balansdagen för fastigheter till 10,8 mdr (8,6) och för derivat till – 0,32 mdr (- 0,28). Med hänsyn taget till dessa värden uppgår koncernens justerade soliditet till 60 % (58).

Koncernen lämnar inga prognoser för kommande perioder.
– ”Resultatet för 2016 är i linje med våra prognoser. Vårt fastighetsbolag, CA Fastigheter AB, har under året inte sålt fastigheter mer än marginellt varför en resultatjämförelse med föregående år blir orättvis. Istället har en rad förvärv av såväl förvaltningsfastigheter som utvecklingsprojekt genomförts vilka bedöms tillföra stora värden för koncernen på sikt. Koncernens jordbruksbolag i Ukraina, BZK Grain Alliance AB, redovisar ett starkt resultat trots minskade subventioner från Ukrainska staten. Därutöver visar Catella AB fortsatt bra resultat och en god tillväxt. Vi står därmed väl rustat att fortsätta utveckla våra portföljbolag”, säger Claesson & Anderzén AB:s VD Johan Damne