Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2015

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2015
Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2015)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 151 (84) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 85 (88) mkr före och 48 (86) mkr efter poster av engångskaraktär. Poster av engångskaraktär uppgick till -37 mkr varav -32 mkr är hänförligt till nedskrivning i intressebolag under kvartal 3 som fick full koncernmässig effekt först i kvartal 4 och -5 mkr är hänförligt till avvecklingskostnader i samband med omorganisation under kvartal 4.
• Resultat före skatt uppgick till 33 (29) mkr före och -4 (26) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat efter skatt uppgick till -4 (20) mkr motsvarande -0,11 (0,60) kr per aktie efter poster av engångskaraktär.
• Produktionen uppgick till 228 (209) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 125 (126) GWh och Samägd vindkraftdrift 103 (83) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 518 (589) SEK/MWh, varav el 340 (388) SEK/MWh och elcertifikat 178 (200) SEK/MWh.
• Vindkraftparken Brotorp färdigställdes för BlackRock och slutavräkning sker under kvartal 1 2016.
• Villkoren för försäljningen av vindkraftparken Ryssbol till KumBro Vind AB uppfylldes och byggstart skedde.
Årets 12 månader (1 januari – 31 december 2015)
• Beslut fattades om att skriva ner bolagets tillgångar relaterade till Egen- och Samägd vindkraftdrift samt Vindkraftutveckling med -190 mkr varav -39 mkr påverkade rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA). Därtill reserverades -6 mkr för kundfordringar och -12 mkr för höjning av fastighetsskatt för vindkraft. Vidare togs avvecklingskostnader om -5 mkr för omorganisation varpå resultatpåverkande poster av engångskaraktär under året uppgick till -213 mkr.
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 487 (258) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 255 (199) mkr före och 193 (197) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat före skatt uppgick till 49 (-21) mkr före och -164 (-24) mkr efter poster av engångskaraktär.
• Resultat efter skatt uppgick till -156 (-25) mkr motsvarande -4,67 (-0,75) SEK per aktie.
• Produktionen uppgick till 774 (650) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 442 (401) GWh och Samägd vindkraftdrift 332 (249) GWh.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 505 (611) SEK/MWh, varav el 340 (396) SEK/MWh och elcertifikat 165 (215) SEK/MWh.
Halmstad den 12 februari 2016
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, + 46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016 kl. 08.00.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se