DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2018)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 150 (42) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 90 (19) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet       uppgick till 40 (52) mkr.
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 72 (-153) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till 53 (-173) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 46 (-173) mkr, motsvarande 1,38 (-5,19) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 128 (107) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 68 (63) GWh och Samägd vindkraftdrift 60 (44) GWh. Vindarna något svagare än       normalt avseende Egen vindkraftdrift men trots det starkare än föregående år.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 575 (417) SEK/MWh, fördelat på el 367 (268) SEK/MWh och elcertifikat 209 (149)                  SEK/MWh.
• Projektet Bröcklingeberget, 45 MW, avyttrades till en fond förvaltad av re:cap global investors med en förväntad vinst om cirka 70 mkr under åren 2018-         2019.
• Förvärv och efterföljande avyttring av projektet Enviksberget, 37 MW, till en fond förvaltad av BlackRock genomfördes med en förväntad vinst om cirka 40       mkr under åren 2018-2019.
• Arise passerade 1 000 MW i total förvaltad vindkraftkapacitet genom att ha fått förtroendet att förvalta ett projekt om 235 MW åt Green Investment Group,      en del av Macquarie Group.

Första nio månaderna (1 januari – 30 september 2018)
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 253 (197) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 144 (91) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 84 (65) mkr.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 90 (-120) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till 24 (-184) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 19 (-184) mkr, motsvarande 0,57 (-5,53) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 379 (433) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 210 (241) GWh och Samägd vindkraftdrift 169 (193) GWh. Minskningen beror på svagare vindar än föregående år.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 543 (370) SEK/MWh, fördelat på el 355 (268) SEK/MWh och elcertifikat 188 (102) SEK/MWh.

Halmstad den 9 november 2018
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 08.00 CET.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.