Delårsrapport CA Fastigheter AB (publ) januari-mars 2023

  • Hyresintäkterna ökade med 8,8 % och uppgick till 203 (187) Mkr.
  • Driftsöverskottet ökade med 12,1 % och uppgick till 125 (112) Mkr, vilket ger en överskottsgrad på 61,2 (59,9) %.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 44,7 % och uppgick till 80 (55) Mkr. Ökningen beror främst på ökat driftsöverskott och ökade intäkter från finansförvaltningen.
  • Resultat från projektverksamhet uppgick till 23 (8) Mkr.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 15 191 (14 610) Mkr. CA Fastigheter marknadsvärderar inte fastigheterna löpande under året, ökat värde från bokslut avser investeringar och valutakursförändringar.
  • Resultat efter skatt uppgick till 48 (181) Mkr. Minskningen beror främst på värdeförändringar på derivat.

Väsentliga händelser under året:

-Under första kvartalet 2023 genomförde CA Fastigheter ett större förvärv innefattande fem fastigheter i Norrköping; Kraften 9, Kraften 10, Rapsfjärilen 9, Höfjärilen 1 och Fotogenen 7. Dessutom har en fastighet i Borås, Källbäcksryd 1:408 förvärvats. Samtliga förvärvade fastigheter är av typen lager och lättindustri.

-BRF Kompassen bestående av 18 lägenheter på Varvsholmen i Kalmar har under perioden färdigställts och frånträtts. Pågående projekt på Varvsholmen i Kalmar är i nuläget BRF Bojen med ytterligare 32 lägenheter, som är den sista etappen av detta projekt och beräknas färdigställas under fjärde kvartalet av 2023.

-Cedervall Arkitekter har sedan tidigare tecknat ett avtal om ca 1 600 kvm i fastigheten Tobaksmonopolet 14 i Stockholm. Fastigheten har det senaste året genomgått en omfattande renovering och under första kvartalet flyttade Cedervall Arkitekter in i den färdigrenoverade lokalen.

För ytterligare information, var god kontakta:

Andreas von Hedenberg, VD

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, caroline.menninge@cafastigheter.se