Bokslutskommuniké 2022 CA Fastigheter AB (publ)

 • Hyresintäkterna ökade med 9,4 % och uppgick till 770 (704) Mkr.
 • Driftsöverskottet ökade med 8,2 % och uppgick till 494 (458) Mkr, vilket ger en överskottsgrad på 64,3 (65,0) %.
 • Förvaltningsresultatet minskade med 1,0 % och uppgick till 311 (314) Mkr. Minskningen beror främst på minskade intäkter från finansförvaltningen.
 • Resultat från projektverksamhet uppgick till 104 (110) Mkr.
 • Anläggningsfastigheternas marknadsvärde uppgick till 14 884 (14 460) Mkr. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -345 (1 107) Mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 330 (1 701) Mkr. Minskningen beror på de orealiserade värdeförändringarna av fastigheter.

Väsentliga händelser under året:

 • CA Fastigheter har under året förvärvat fastigheten Smörbollen 52, belägen i Malmö.
 • I området Nordskogen i Borås har den obebyggda fastigheten Hevea 6 förvärvats, där byggnation av 15 000 kvm lagerfastighet pågår. Tillsammans med den angränsande fastigheten Hevea 4 omfattar dessa båda fastigheter cirka 190 000 kvm markareal med möjlighet till byggnation på hälften av ytan.
 • Under året har BRF Strandlyckan 3 i Lomma och BRF Fyren på Varsholmen i Kalmar färdigställts och frånträtts. På Varvsholmen i Kalmar pågår projekten BRF Kompassen och BRF Bojen. Ytterligare ett BRF projekt, etapp 1 av Kvirkelhusen i Lomma, har påbörjats och försäljning pågår. Därtill planeras för ytterligare en etapp av Kvirkelhusen, i nära anslutning till etapp 1.
 • I början av året blev CA Fastigheter AB (publ) miljöcertifierade enligt ISO14001:2015. Det gröna arbetet med energibesparande åtgärder har fortsatt haft ett stort fokus inom verksamheten.
 • I juli publicerades CA Fastigheters första investerarrapport med anledning av den emitterade gröna obligationen på 500 Mkr. CA Fastigheter har sedan tidigare en kreditrating enligt BBB-, som vid den årliga kreditbedömningen bibehölls.

För ytterligare information, var god kontakta:

Andreas von Hedenberg, VD

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

CA Fastigheter etablerar sig i Norrköping

CA Fastigheter förvärvar fem kommersiella fastigheter i Norrköping. Fastigheterna är belägna i de attraktiva industriområdena Risängen och Sylten.

Den sammanlagda uthyrningsbar ytan är cirka 15 500 kvm och består av handel, lager, lättindustri med mindre kontorsinslag. Säljare är Ståhls-koncernen.

”Vi ser fram emot att etablera oss i Norrköping. Fastigheterna utgör ett samlat bestånd i attraktiva lägen och med en god blandning av ytor och hyresgäster. I grunden en stark portfölj av fastigheter som med aktiv förvaltning även kan vidareutvecklas.” säger Anders Gustafsson, regionchef på CA Fastigheter.

”CA Fastigheter vill äga och utveckla fastigheter i tillväxtstäder i Sverige. Vår ambition är att långsiktigt växa i Norrköping när tillfälle ges framöver. CA Fastigheter vill uppnå en kritisk storlek i alla våra regioner med både förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt.”, säger Andreas von Hedenberg, VD på CA Fastigheter.

För mer information, se vår hemsida: www.cafastigheter.se

Alternativt kontakta:

VD CA Fastigheter AB, Andreas von Hedenberg 073 965 58 19 andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se
Regionchef CA Fastigheter AB, Anders Gustafsson 036 770 17 23 anders.gustafsson@cafastigheter.se
Affärsutvecklare CA Fastigheter AB, Mikael Holmgren, 070 822 710 86 mikael.holmgren@cafastigheter.se