Bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2020

fjärde KVARTALET (1 oktober–31 december 2020)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26 (247) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 (147) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -15 (128) mkr.
 • Jämförbart resultat före skatt uppgick till -23 (108) mkr och rapporterat resultat före skatt uppgick till -41 (108) mkr.
 • Jämförbart resultat efter skatt uppgick till -24 (98) mkr och rapporterat resultat efter skatt uppgick till -42 (98) mkr motsvarande -1,17 (2,93) kr per aktie före och -1,17 (2,29) kr per aktie efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -1 (193) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 87 (89) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 202 (440) SEK/MWh, fördelat på el 199 (323) SEK/MWh och elcertifikat, inkl. ursprungsgarantier, 3 (117) SEK/MWh.
 • Arise refinansierade framgångsrikt utestående säkerställda obligationer med ett grönt banklån om 40 meur. Koncernens årliga finansieringskostnader minskar därmed dramatiskt från knappt 60 mkr till mindre än 25 mkr, inkl. räntekostnader hänförliga till bolagets utestående konvertibler, IFRS 16 effekter och periodiserade uppläggningsavgifter. I samband med refinansieringen uppstod under fjärde kvartalet 2020 kostnader av engångskaraktär om totalt cirka -32 mkr, vilket var bättre än väntat p.g.a. valutasäkring.

årets 12 månader (1 januari–31 december 2020)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 130 (454) mkr.
 • Jämförbart rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 33 (217) mkr och rapporterat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) till 33 (-56) mkr.
 • Jämförbart rörelseresultat uppgick till -37 (142) mkr och rapporterat rörelseresultat (EBIT) till -37 (-131) mkr.
 • Jämförbart resultat före skatt uppgick till -90 (60) mkr och rapporterat resultat före skatt uppgick till -108 (-233) mkr.
 • Jämförbart resultat efter skatt uppgick till -90 (53) mkr och rapporterat resultat efter skatt uppgick till -108 (-235) mkr motsvarande -3,08 (-7,03) kr per aktie före och efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 65 (327) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 355 (333) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 237 (436) SEK/MWh, fördelat på el 204 (333) SEK/MWh och elcertifikat, inkl. ursprungsgarantier, 33 (103) SEK/MWh.

 

Halmstad den 17 februari 2021

ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 08.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se.

Januari månads produktion 24,3 GWh

Svagare vindar än normalt under januari månad resulterade i en elproduktion om 24,3 GWh, jämfört med månadens budget om 35,2 GWh.

Halmstad den 5 februari 2021

ARISE AB (publ)                                                                                                

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD, Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 15.10 CET.
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

Power production in November 32.6 GWh

Normal winds in November resulted in a power production of 32.6 GWh, compared to the month’s budget of 32.3 GWh.

Halmstad 8 December, 2020

ARISE AB (publ)

For further information, please contact

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

This information is information that Arise AB is obliged to make public pursuant to the EU MarketAbuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 16.30 CET on 8 December, 2020.

Oktober månads produktion 27,9 GWh

Svagare vindar än normalt under oktober månad resulterade i en elproduktion om 27,9 GWh, jämfört med månadens budget om 33,3 GWh.

Halmstad den 5 november 2020
ARISE AB (publ)                                                                                           

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 17.15 CET.
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

Ändring av antal aktier och röster i Arise AB (publ)

Under oktober månad har antalet aktier och röster i Arise AB (publ) ökat med anledning av konvertering av konvertibler av serie 2017/2022 utgivna inom ramen för en företrädesemission av konvertibler 2017. Per den 30 oktober 2020 uppgår antalet aktier och röster i Arise AB (publ) till  36 497 916.

Halmstad den 30 oktober 2020

ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Arise AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 16.15 CET.