Ändring av antal aktier och röster i Arise AB (publ)

Under oktober månad har antalet aktier och röster i Arise AB (publ) ökat med anledning av konvertering av konvertibler av serie 2017/2022 utgivna inom ramen för en företrädesemission av konvertibler 2017. Per den 30 oktober 2020 uppgår antalet aktier och röster i Arise AB (publ) till  36 497 916.

Halmstad den 30 oktober 2020

ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Arise AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 16.15 CET.