Arise AB (publ) ingår optionsavtal med rätt att förvärva projektet Enviksberget om ca 35 MW

Arise AB (publ) har idag tecknat ett optionsavtal med Dala Vind om rätten att förvärva projektet Enviksberget om ca 35 MW (”Projektet”).
Samtliga tillstånd för Projektet har vunnit lagakraft och elanslutningen är säkerställd. Arise kommer nu att slutföra utvecklingen av Projektet med avsikten att förvärva det och därefter sälja det vidare under 2018. Eventuell köpeskilling utgår till Dala Vind först för det fall Projektet slutligt förvärvas av Arise.
Projektet är beläget i närheten av Svartnäs vindkraftpark, som Arise håller på att bygga för BlackRocks räkning. Projektets installerade effekt bedöms komma uppgå till ca 35 MW.
Att säkerställa rätten att förvärva Enviksberget följer Arise strategi att förvärva och utveckla attraktiva vindkraftprojekt för vidareförsäljning till externa investerare.
”Vi är glada över att kunna säkra projekträttigheterna till Enviksberget. Vi har goda förhoppningar om att kunna sälja det vidare till en investerare under 2018. Det känns väldigt roligt att göra vår första affär med Dala Vind och vi ser fram emot ett gott samarbete med dem för att realisera projektet”, säger Daniel Johansson, verkställande direktör, Arise.

Halmstad den 22 december 2017
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 12:30 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se