Arise AB (publ) ingår optionsavtal med rätt att förvärva Svartnäs Vindkraft AB

Arise AB (publ) har idag tecknat ett optionsavtal med Bergvik Skog om rätten att förvärva samtliga aktier i Svartnäs Vindkraft AB, vilket innehar rättigheterna till vindkraftprojektet Svartnäs (”Projektet”).
Samtliga tillstånd för Projektet har vunnit lagakraft och elanslutningen är säkerställd. Arise kommer nu att vidareutveckla Projektet med avsikten att sälja det vidare till en köpare när det är byggfärdigt. I samband med tecknande av optionsavtalet har en optionspremie utgått. Eventuell köpeskilling utgår till Bergvik Skog för det fall Projektet slutligt förvärvas av Arise.
Projektet är beläget i närheten av Arise hälftenägda park Jädraås och ligger i Faluns kommun. Projektets installerade effekt bedöms kunna uppgå till ca 100 MW. Siktet är inställt på att vindkraftparken ska driftsättas kring årsskiftet 2018/2019. Storlek och realisering av Projektet är beroende av en framgångsrik optimering och försäljningsprocess.
Att säkerställa rätten att förvärva Svartnäs följer Arise strategi att förvärva och utveckla attraktiva vindkraftprojekt för vidareförsäljning till externa investerare.
Utöver att säkerställa rätten att förvärva Svartnäs, har en överenskommelse träffats med Bergvik Skog om en förlängning av optionsrättigheten till projektet Skaftåsen, som Arise sedan tidigare innehar rättigheterna till.
”Vi är glada över att kunna säkra rättigheterna till Svartnäsprojektet. Projektet har kommit en bra bit på väg och vi hoppas kunna sälja det vidare till en investerare med framgång. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Bergvik Skog för att realisera Svartnäs Vindkraftpark.”, säger Daniel Johansson, verkställande direktör, Arise.

Halmstad den 8 februari 2017

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017 kl. 08:00 CET.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se