Arise förvärvar projektet Bröcklingberget

Bolag inom Arise AB (publ) koncernen har idag tecknat avtal om och förvärvat samtliga aktier i Bröcklingberget Vindkraft AB, vilket är det projektbolag som har rättigheterna till vindkraftprojektet Bröcklingberget (”Projektet”).
Arise har sedan tidigare haft en option att förvärva Projektet från Ownpower Projects Europe AB (”OPP”). Projektet har nu nått en fas där Arise bedömer det som attraktivt att genomföra förvärvet för att i egen regi slutföra projekteringen inför en framtida försäljning. Köpeskillingen består i allt väsentligt av en tilläggsköpeskilling vilken erläggs för det fall Projektet uppförs. Tilläggsköpeskillingen har ett tak och är relaterad till Projektets slutliga storlek.
Projektet är beläget i Bräcke kommun. Tillstånd för Projektet har vunnit laga kraft, men elanslutningen är ännu ej säkerställd. Projektet har utvecklats av Arise tillsammans med OPP och förväntas omfatta max 25 vindkraftverk i ett område med goda vindförhållanden. Projektets installerade effekt bedöms därmed kunna uppgå till ca 60 MW. Storlek och realisering av Projektet är beroende av en framgångsrik optimering samt att elanslutning kan säkerställas.
Förvärvet av Bröcklingberget ligger inom Arise strategi att förvärva och utveckla attraktiva vindkraftprojekt för vidareförsäljning till externa investerare.
”Vi är glada över att kunna addera ytterligare ett intressant projekt till vår portfölj och att vårt samarbete med OPP återigen har gett resultat.”, säger Daniel Johansson, verkställande direktör, Arise.

Halmstad den 17 oktober 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 13:20 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se