Arise förvärvar projektet Kölvallen från Ownpower Projects

2016-04-06

Bolag inom Arise AB (publ) koncernen har idag tecknat avtal om och förvärvat samtliga aktier i Kölvallen Vind AB, vilket är det projektbolag som har rättigheterna till vindkraftsprojektet Kölvallen (”Projektet”).
Bakgrunden är att Arise idag har utövat sin option att förvärva projektbolaget från Ownpower Projects Europe AB (”OPP”). Arise förvärvar nu aktierna i projektbolaget från OPP för en köpeskilling om 20 MSEK, varav 15 MSEK erlagts i samband med att tillträde idag har skett och 5 MSEK erläggs senare när vissa projektkriterier uppfylls.
Projektet, som är beläget i Ljusdals kommun, har utvecklats av Arise tillsammans med OPP och förväntas omfatta en rätt att uppföra ca 50 vindkraftverk i ett område med goda vindförhållanden. Projektets installerade effekt bedöms uppgå till ca 180 MW. Slutlig storlek på Projektet är beroende av att miljötillståndet vinner laga kraft, vilket förväntas ske under andra kvartalet 2016.
Projektet har nu nått en fas i vilken Arise bedömer det som attraktivt att genomföra förvärvet av projektbolaget samt i egen regi slutföra projekteringen inför en framtida försäljning.
Förvärvet av Kölvallen ligger väl inom Arise strategi att förvärva och utveckla attraktiva vindkraftsprojekt för vidareförsäljning till externa investerare. Arise har de senaste 18 månaderna lyckosamt sålt ett antal projekt, om totalt över 180 MW, till svenska och internationella investerare.
Vi ser fram emot att kunna erbjuda ett attraktivt projekt till investerare inom förnybar energi. Vi är också glada över vårt mångåriga samarbete med OPP, som givit oss den här möjligheten.”, säger Daniel Johansson, Verkställande direktör, Arise.

Halmstad den 6 april 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2016 kl. 10.45.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se