Bokslutskommuniké 2017

CA Fastigheter AB, koncernen, har idag publicerat sin årsredovisning för 2017, se även www.cafastigheter.se/Finansiell information, där årsredovisningen går att ladda ned.
(CA Fastigheter AB med dotterbolag ägs till 100 % av Claesson & Anderzén AB. För mer information om Claesson & Anderzén AB koncernen, vänligen se även www.claessonanderzen.com)

Nettoomsättningen för året uppgick totalt till 1 064 Mkr (944) varav hyresintäkter uppgick till 601 Mkr (564). Därutöver har förvaltningsfastigheter sålts till ett värde om 389 Mkr (14).

Uthyrningsgraden i fastighetsbeståndet uppgick vid årets slut till 92 % (92), inklusive under året förvärvade fastigheter. Driftöverskottet för 2017 uppgick till 381 Mkr (360).
Koncernens projektutvecklingsverksamhet har under året tillfört koncernen ett resultat om 82 Mkr (59). Under 2017 har projektportföljen utökats i Stockholm. Förvaltningsfastigheter har under året förvärvats och nyuppförts till ett belopp om 263 Mkr (682) vilket avser fastigheter i Borås och Växjö. Resultat efter finansiella poster för året uppgick till 362 Mkr (150).
Synlig soliditet vid årets utgång uppgår till 34 % (34). För fjärde året skall koncernen i enlighet med redovisningsreglerna K3, uppge marknadsvärde för fastigheter samt derivat. Värdet redovisas endast i not och uppgick per balansdagen för fastigheter till 12 mdr (10,8) och derivat till -0,26 mdr (– 0,32). Med hänsyn till dessa värden uppgår koncernens justerade soliditet till 61 % (60).
Koncernen lämnar inga prognoser för kommande perioder.

– ” Jag summerar året med att CA Fastigheter redovisar ett starkt resultat för 2017 som också är i linje med våra prognoser. Under hösten har avtal om försäljningar av fastigheter till ett totalt värde om drygt 1 Mdr, motsvarande ca 8 % av koncernens totala portföljvärde träffats. Totalt tillför dessa försäljningar en reavinst om 440 Mkr och en ökad likviditet om totalt ca 475 Mkr. Vi står väl rustade såväl personellt som finansiellt för att utveckla vår verksamhet med såväl förvärv av förvaltningsfastigheter som utvecklingsfastigheter och därmed fortsätta leverera goda resultat i kombination med att vi samtidigt kan medverka till bra samhällsutveckling”, säger CA Fastigheter AB:s VD Fredrik Alvarsson i en kommentar.