Bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2020

fjärde KVARTALET (1 oktober–31 december 2020)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26 (247) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 (147) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -15 (128) mkr.
 • Jämförbart resultat före skatt uppgick till -23 (108) mkr och rapporterat resultat före skatt uppgick till -41 (108) mkr.
 • Jämförbart resultat efter skatt uppgick till -24 (98) mkr och rapporterat resultat efter skatt uppgick till -42 (98) mkr motsvarande -1,17 (2,93) kr per aktie före och -1,17 (2,29) kr per aktie efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -1 (193) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 87 (89) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 202 (440) SEK/MWh, fördelat på el 199 (323) SEK/MWh och elcertifikat, inkl. ursprungsgarantier, 3 (117) SEK/MWh.
 • Arise refinansierade framgångsrikt utestående säkerställda obligationer med ett grönt banklån om 40 meur. Koncernens årliga finansieringskostnader minskar därmed dramatiskt från knappt 60 mkr till mindre än 25 mkr, inkl. räntekostnader hänförliga till bolagets utestående konvertibler, IFRS 16 effekter och periodiserade uppläggningsavgifter. I samband med refinansieringen uppstod under fjärde kvartalet 2020 kostnader av engångskaraktär om totalt cirka -32 mkr, vilket var bättre än väntat p.g.a. valutasäkring.

årets 12 månader (1 januari–31 december 2020)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 130 (454) mkr.
 • Jämförbart rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 33 (217) mkr och rapporterat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) till 33 (-56) mkr.
 • Jämförbart rörelseresultat uppgick till -37 (142) mkr och rapporterat rörelseresultat (EBIT) till -37 (-131) mkr.
 • Jämförbart resultat före skatt uppgick till -90 (60) mkr och rapporterat resultat före skatt uppgick till -108 (-233) mkr.
 • Jämförbart resultat efter skatt uppgick till -90 (53) mkr och rapporterat resultat efter skatt uppgick till -108 (-235) mkr motsvarande -3,08 (-7,03) kr per aktie före och efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 65 (327) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 355 (333) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 237 (436) SEK/MWh, fördelat på el 204 (333) SEK/MWh och elcertifikat, inkl. ursprungsgarantier, 33 (103) SEK/MWh.

 

Halmstad den 17 februari 2021

ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 08.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se.