DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2016
Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2016)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 90 (60) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17 (45) mkr varav resultat i intressebolag påverkade med 0 (-2) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till -7 (33) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -34 (-7) mkr, inklusive en nedskrivning av vindkraftparken Bohult om 12 (1) mkr till följd av teknikrelaterade faktorer.
• Resultat efter skatt uppgick till -27 (-7) mkr motsvarande -0,81 (-0,22) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 116 (178) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 68 (106) GWh och Samägd vindkraftdrift 48 (72) GWh. Minskningen beror på svagare vindar.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 386 (469) SEK/MWh, fördelat på el 245 (307) SEK/MWh och elcertifikat 142 (162) SEK/MWh.
• Projektet Kölvallen förvärvades i sin helhet och beräknas omfatta ca 200 MW när det byggs och investeringsbeslut för det av Arise avyttrade projektet Solberg, 75 MW, fattades.
Första halvåret (1 januari – 30 juni 2016)
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 226 (138) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 56 (115) mkr varav resultat i intressebolag påverkade med 0 (11) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 75 (88) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -42 (10) mkr, inklusive en nedskrivning av vindkraftparken Bohult om 12 mkr (1) till följd av teknikrelaterade faktorer.
• Resultat efter skatt uppgick till -30 (7) mkr motsvarande -0,89 (0,22) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 281 (406) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 156 (228) GWh och Samägd vindkraftdrift 124 (177) GWh. Minskningen beror på svagare vindar.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 441 (518) SEK/MWh, fördelat på el 306 (361) SEK/MWh och elcertifikat 136 (158) SEK/MWh.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
• Villkorat avtal om överlåtelse av Bohultparken, 12,8 MW, tecknades med Allianz Global Investors. Överlåtelsen förväntas vara genomförd senast under det fjärde kvartalet 2016.

Halmstad den 19 juli 2016
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 08.00 CET.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se