IPM fokuserar på Systematic Macro och avvecklar Systematic Equity

Catellas direkta och indirekta ägande uppgår till 60,6 procent, har beslutat att fokusera på sin flaggskeppsprodukt Systematic Macro och därmed avveckla produkten Systematic Equity. Efter den starka tillväxten i makrostrategin ger Systematic Equity endast ett marginellt bidrag till verksamheten.
Vi har sett en kraftig tillväxt i vår systematiska makrostrategi, medan marknaden för vår aktiestrategi, Systematic Equity, har varit utmanande under en tid”, säger Lars Ericsson, VD för IPM. ”Mot den bakgrunden har vi tagit det strategiska beslutet att avveckla Systematic Equity.”
IPM Systematic Equity lanserades för 13 år sedan och har erbjudit institutionella investerare tillgång till en fundamental- och systematiskt baserad aktiestrategi. Förvaltat kapital uppgick i slutet av mars 2019 till 28 miljarder kronor i Systematic Equity.
Aktiestrategin har främst varit värdebaserad, ett område som inte har utvecklats väl under en period då inflöden till passiva förvaltningsstrategier har fortsatt allokera kapital till redan dyra aktier. Hårt pressade avgifter färgat av de i marknaden närliggande helt passivt förvaltade strategierna har även lett till att produkten nu bara representerar en mycket liten del av Systematic Funds intäkter och resultat.
Systematic Equity har tagit resurser i anspråk utan att bidra mer än marginellt till de fasta intäkterna. Eftersom vi inte inom en nära framtid ser att efterfrågan kommer att öka, anser vi att det ligger i både kunders och verksamhetens intresse att vi fokuserar på vår mer framgångsrika och lönsamma kärnprodukt, Systematic Macro. Vi kommer parallellt med detta fortsatt att utvärdera andra mer konkurrenskraftiga strategier som framtida tänkbara komplement.”
Systematic Macro har under de senaste åren haft en mycket stark tillväxt och förvaltat kapital uppgår per sista mars 2019 till cirka 50 miljarder kronor fördelat på kunder över hela världen. IPM har också öppnat kontor i London och New York samt lanserat Systematic Macro på sin egen UCITS-plattform.
IPM har nära kontakt med de kunder som investerat i de olika aktiestrategierna inom Systematic Equity för att möjliggöra en optimal tidplan för avveckling av de olika strategierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Bommelin
Investor Relations
08-463 34 26, 0768-91 12 40
niklas.bommelin@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.
________________________________________