Koncernledningen i Arise förvärvar optioner

Koncernledningen i Arise förvärvar optioner
Arise koncernledning har förvärvat sammanlagt 450 000 teckningsoptioner i Arise. Detta motsvarar högsta möjliga teckning av koncernledningen i enlighet med årsstämmans beslut den 3 maj 2016. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs motsvarande 18:70 kronor. Priset för varje option uppgår till 1:32 kronor och har beräknats enligt årsstämmans beslut.
Teckningsperioden löper från och med den 4 mars 2019 till och med den 15 mars 2019.
I samband med förvärv av teckningsoptioner avyttrar delar av koncernledningen aktier i Arise för att finansiera optionsförvärven. Detta medför totalt sett en för koncernledningen ökad exponering i bolaget.

Halmstad den 15 juni 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2016 kl. 08.30.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se