DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016

2016-11-11

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016
Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2016)
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 77 (198) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21 (29) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (-17) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 70 (54) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -22 (-171) mkr, inkl. engångseffekter om 0 (-174) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -22 (-160) mkr motsvarande -0,65 (-4,79) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 121 (141) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 68 (89) GWh och Samägd vindkraftdrift 53 (51) GWh. Minskningen beror på svagare vindar i södra Sverige.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 416 (454) SEK/MWh, fördelat på el 254 (287) SEK/MWh och elcertifikat 162 (166) SEK/MWh.
• Ett villkorat avtal ingicks om att sälja Bohult, 12,8 MW, till en fond förvaltad av Allianz Global Investors. Ett avtal ingicks med Kraftö AB om förvärv av en projektportfölj om fem projekt motsvarande ca 370 MW. En avsiktsförklaring ingicks med Fortum rörande en potentiell försäljning av projektet Kölvallen om drygt 200 MW.

Första nio månaderna (1 januari – 30 september 2016)
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 303 (336) mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 77 (144) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (-6) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 145 (142) mkr.
• Resultat före skatt uppgick till -64 (-161) mkr, inkl. engångseffekter om -12 mkr (-176) mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -51 (-152) mkr motsvarande -1,54 (-4,57) kr per aktie.
• Produktionen uppgick till 402 (546) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 225 (318) GWh och Samägd vindkraftdrift 177 (229) GWh. Minskningen beror på svagare vindar.
• Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 434 (500) SEK/MWh, fördelat på el 290 (340) SEK/MWh och elcertifikat 144 (160) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
• Försäljningen av Bohult genomfördes enligt plan och medförde en positiv kassaflödeseffekt, efter återbetalning av projektfinansieringslån och lösen av en ränteswap, om ca 90 mkr. Transaktionen kommer att ha en viss positiv påverkan på 2016 års resultat.

Halmstad den 11 november 2016
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 08.00 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se