DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2016

2016-05-03 / Arise AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2016

Första kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 136 (78) mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 40 (70) mkr varav resultat i intressebolag påverkade med 0 (12) mkr.
  • Resultat före skatt uppgick till -7 (17) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -3 (15) mkr motsvarande -0,08 (0,44) kr per aktie.
  • Produktionen uppgick till 164 (228) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 88 (122) GWh och Samägd vindkraftdrift 76 (106) GWh.
  • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 483 (562) SEK/MWh, fördelat på el 353 (408) SEK/MWh och elcertifikat 131 (154) SEK/MWh.
  • Det byggklara projektet Solberg om 75 MW avyttrades till Fortum.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • Projektet Kölvallen förvärvades i sin helhet och beräknas omfatta ca 180 MW när det byggs.
  • Fortum fattade investeringsbeslut för det av Arise avyttrade projektet Solberg, 75 MW.

Halmstad den 3 maj 2016
ARISE AB (publ)
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, + 46 702 448 916