Förväntade engångsintäkter för Catella

Förväntade engångsintäkter för Catella till följd av Visa Inc.s föreslagna förvärv av Visa Europe
Visa Inc. meddelade den 2 november 2015 att bolaget har för avsikt att förvärva Visa Europe Limited. Förvärvet är villkorat av myndighetstillstånd. Catella Bank S.A., som är ett helägt dotterbolag inom Catella-koncernen och medlem i Visa Europe, har fått bekräftat att man genom sitt medlemskap kommer att få del av köpeskillingen för det tilltänkta förvärvet. Transaktionen omfattar en köpeskilling som består av olika delar; kontant köpeskilling, preferensaktier i Visa Inc. samt möjlig tilläggsköpeskilling. Dessa kommer att tillfalla medlemmarna i Visa Europe givet att transaktionen slutförs och utbetalas vid olika tidpunkter.
Catella kommer under 2016, baserat på en preliminär beräkning av den kontanta köpeskillingen och preferensaktierna, att erhålla cirka 15 miljoner euro i kontant köpeskilling samt preferensaktier i Visa Inc. värda cirka 5 miljoner euro. Det råder osäkerhet kring vilket exakt belopp som kommer att tillfalla Catella, bland annat beroende på allokeringsberäkningar, valutakurser och värdet på preferensaktierna. Köpeskillingen beräknas kunna utbetalas tidigast under det andra kvartalet 2016, förutsatt att förvärvet godkänns av relevanta myndigheter.
Därutöver inkluderar förvärvet en möjlig tilläggsköpeskilling som är beroende på om vissa mål nås. Catellas bedömning är att tilläggsköpeskillingen kan komma att uppgå till 2-5 miljoner euro. Om sådan tilläggsköpeskilling utgår, kommer den att betalas kontant omkring år 2020.
Catella AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 11 februari 2016, kl. 14:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se
Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern.